Wat houdt het project in?

We gaan de kade langs de Boezem tussen de Laan van Heemstede en de Molendijk in Puttershoek versterken. De kade moet voorkomen dat water uit de boezem terugstroomt naar de polders en bebouwing beschermen tegen het water uit de Boezem.
 

Waarom gaan we deze kade aanpakken?

Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Dit doen we door onze dijken, duinen en kades goed te onderhouden. Daarnaast voeren we allerlei onderzoeken uit om te kijken of de waterkeringen hoog en sterk genoeg zijn. Bij de laatste toetsing voldeed de kade langs het Boezemvliet in Puttershoek niet aan de norm. Daarom komt het waterschap in actie.
 

Rode lijn geeft gebied aan war gepland staat

Wat gaat er gebeuren?

We weten nog niet precies welke maatregelen nodig zijn. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Daaruit moet blijken welke maatregelen nodig zijn om de kade hoog en sterk genoeg te maken om het achterliggende gebied tegen water te beschermen. 
In Puttershoek lijkt de kade te laag te zijn. Ook bekijken we ook of de kade en de damwand nabij gemaal Bonaventura voldoende stabiel is. 

Man controleert dikte en stabiliteit van damwand
In maart 2021 is de dikte en de stabiliteit van de damwand bij gemaal Bonaventura onderzocht.

Samen met de omgeving

Het waterschap wil graag alle belanghebbenden goed informeren over de regionale dijkversterkingen. Met gemeenten en direct belanghebbenden zitten we daarom al om tafel. Ook met bewoners en ondernemers in de omgeving gaan we in gesprek en vragen we hun inbreng. We vinden het belangrijk de mening van belanghebbenden te horen over de manier van uitvoering, geluid- en verkeershinder en andere zaken die voor de mensen in de omgeving van belang zijn. 

Planning

 1. Momenteel bezig: Voorjaar 2021

  In dit voorjaar maken we het ontwerp van het project. Aanvullende onderzoeken moeten informatie opleveren om zeker te weten of en hoe de kade moeten worden versterkt. 

 2. Nog te doen: Zomer 2021

  Daarna stellen we een projectplan op. In dat plan staat wat er gaat gebeuren en hoe het werk moet worden uitgevoerd. Daarop kan eenieder reageren. 

 3. Nog te doen: Najaar 2021

  Na de zomer neemt het waterschap een definitief besluit over de te nemen maatregelen en start de uitvoering.

 4. Nog te doen: Medio 2022

  Medio 2022 moeten werkzaamheden klaar zijn en is de kade weer veilig voor de komende 30 jaar.  

Meer informatie

Als u een vraag, idee of opmerking heeft over dit project kunt u per mail (3regionalekeringen@wshd.nl) of  telefoon (0900 - 2005 005) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem het project Versterken boezemkade langs de Boezem.
 

Project in cijfers: 

De kade moet over 20 m mogelijk verhoogd worden.
Over 238 m onderzoeken we de kade (en damwand) op stabiliteit.