Wat houdt het project in?

We gaan de kade langs de Boezem tussen de Laan van Heemstede en de Molendijk in Puttershoek versterken. De kade moet voorkomen dat water uit de boezem terugstroomt naar de polders en bebouwing beschermen tegen het water uit de Boezem.
 

Waarom gaan we deze kade aanpakken?

Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Dit doen we door onze dijken, duinen en kades goed te onderhouden. Daarnaast voeren we allerlei onderzoeken uit om te kijken of de waterkeringen hoog en sterk genoeg zijn. Bij de laatste toetsing voldeed de kade langs het Boezemvliet in Puttershoek niet aan de norm. Daarom komt het waterschap in actie.
 

Rode lijn geeft gebied aan war gepland staat

Wat gaat er gebeuren?

Eén van de maatregelen die we gaan nemen om de boezemkade weer stabiel te maken is het versterken van de oever en het verflauwen van het talud aan de oostzijde van de boezemwatergang. Onder water brengen we een kleilaag aan, waardoor het talud minder steil wordt. Aan de westelijke zijde is er te weinig ruimte om extra grond aan te brengen om de kering te versterken. Daarom plaatsen we hier een damwand. Op de plaats waar de kering te laag is bevonden, wordt deze opgehoogd met grond. Zo krijgt de kering overal dezelfde hoogte. 

De werkzaamheden, met name het plaatsen van een damwand, zullen overlast voor de omgeving veroorzaken. We proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken, maar voor de zekerheid voeren we ook voordat de werkzaamheden starten bouwkundige opnames uit voor alle omliggende woningen en panden. 

Man controleert dikte en stabiliteit van damwand
In maart 2021 is de dikte en de stabiliteit van de damwand bij gemaal Bonaventura onderzocht.

Samen met de omgeving

Het waterschap wil graag alle belanghebbenden goed informeren over de regionale dijkversterkingen. Met gemeenten en direct belanghebbenden zitten we daarom al om tafel. Ook met bewoners en ondernemers in de omgeving gaan we in gesprek en vragen we hun inbreng. We vinden het belangrijk de mening van belanghebbenden te horen over de manier van uitvoering, geluid- en verkeershinder en andere zaken die voor de mensen in de omgeving van belang zijn. 

Planning

 1. Afgerond: Begin 2022

  Voor de benodigde vergunningen stellen we een projectplan op in het kader van de Waterwet.

 2. Momenteel bezig: Voorjaar 2022

  Na het opstellen van het projectplan volgt de formele besluitvorming erover. Wanneer deze is afgerond, kan een aannemer voor de werkzaamheden worden geselecteerd.

 3. Nog te doen: Zomer 2022

  Start van de werkzaamheden 

 4. Nog te doen: Najaar 2022

  In de herfst van 2022 moeten alle werkzaamheden klaar zijn en is de dijk weer veilig voor de komende 30 jaar.

Meer informatie

Als u een vraag, idee of opmerking heeft over dit project kunt u per mail (3regionalekeringen@wshd.nl) of  telefoon (0900 - 2005 005) contact opnemen met het waterschap. Vermeld of noem het project Versterken boezemkade langs de Boezem.
 

Project in cijfers: 

De kade moet over 20 m mogelijk verhoogd worden.
Over 238 m onderzoeken we de kade (en damwand) op stabiliteit.