Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing moet aanvragen of een melding moet doen? Neem hiervoor contact op met een vergunningverlener, via ons Waterschapsloket.

U kunt ook zelf via het Omgevingsloket controleren of u melding- of vergunningplichtig bent. U doet dit door de locatie en de werkzaamheden op te geven en de check te doorlopen. Deze check geldt overigens alleen voor werkzaamheden in of bij water en waterkeringen, grondwateronttrekkingen en lozingen.

Aanvragen

Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Eventueel kunt u hier ook het formulier uitprinten. De aanvraag kunt u vervolgens rechtstreeks indienen bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden.

Watervergunning aanvragen via Omgevingsloket.

Voor activiteiten die alleen plaatsvinden langs een weg is een wegenvergunning benodigd. Hier is een apart aanvraagformulier voor beschikbaar. Vinden de activiteiten naast de weg ook plaats bij een watergang of waterkering combineer dit met de aanvraag watervergunning.

Wegenvergunning aanvragen

Als wegbeheerder regelt het waterschap voor wegen in zijn beheergebied wat er wel en niet mag. In bijzondere situaties kan er een uitzondering worden gevraagd op die regels. Voor wegen waar een bepaald verbod geldt, kan ontheffing worden aangevraagd.

Ontheffing aanvragen

Melden

Volstaat een melding? U moet dan minimaal -afhankelijk van de soort activiteit- drie of vier weken vóór de start van de werkzaamheden bij het waterschap melden wat u gaat doen en natuurlijk de voorschriften uit de algemene regel naleven. Lees voor het invullen van de melding eerst de betreffende algemene regel (pdf, 4,9 Mb).

Melding doen

Leges

Aan een vergunning kunnen leges verbonden zijn. Het waterschap heft geen leges voor kleinere werken. Hieronder wordt verstaan:

  • werken geringer dan 1.000 m2
  • een geringere lengte hebben dan 1.000 m
  • minder dan 10.000 m3 water lozen

De legesverordening op overheid.nl

Afvalwater lozen

Het waterschap controleert directe lozingen op oppervlaktewater en zuiveringsinstallaties en verbindt hier regels aan. Voor groepen gelijksoortige bedrijven gelden meestal de landelijke algemene regels. De formele vergunningplicht vervalt voor deze bedrijven of activiteiten. Zij kunnen meestal volstaan met het doen van een melding. De Waterwet kent geen vergunningplicht meer voor indirecte lozingen. Dat zijn lozingen op bijvoorbeeld rioolstelsels, vuilwaterriolen, hemelwaterriolen en ontwateringstelsels. Voor indirecte lozingen is waterschap Hollandse Delta adviseur voor de gemeente of milieudienst.

Meer over afvalwater lozen

Grondwater

Voor het onttrekken of infiltreren van grondwater geldt een melding- of vergunningplicht. Of er sprake is van een melding- of vergunningplicht hangt af van de aard en omvang van de activiteit.

Meer over grondwater

Snelvaren

Op het Brielse Meer geldt een maximum snelheid van 12 km/u. Sneller varen is alleen mogelijk met ontheffing.

Meer over snelvaren  

Meer over: