Hoe moet ik de subsidie aanvragen?

U vult een aanvraagformulier in. Hierbij zijn er twee opties:

  1.  Zijn de subsidiekosten lager dan € 1.000,-- dan kunt u volstaan met het invullen van het aanvraagformulier Kleinschalige maatregelen, met daarbij een factuur waaruit blijkt dat u de maatregel ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. 
  2. Zijn de subsidiekosten hoger dan € 1.000,- dan vult u het formulier Aanvraagformulier stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse delta. U voert de maatregel uit. Uiterlijk 15 december moet het Verantwoordingsformulier binnen zijn waaruit blijkt wat de daadwerkelijke kosten zijn geweest. U krijgt na ontvangst van het verantwoordingsformulier de subsidie uitgekeerd. Stuurt u het te laat in? Dan kunnen wij het niet keren. 

Waarom gelden er voorwaarden voor het ontvangen de subsidie?

Het waterschap wil het waterbewustzijn en -handelen bij inwoners en bedrijven vergroten. Als waterschap ontvangen we via de waterschapsbelastingen, geld voor het uitvoeren van onze taken. Dit geld moet wel goed besteed worden en bijdragen aan de missie en doelen van uw waterschap. Het is immers uw belastinggeld! Daarom willen we dat de gegeven subsidie aansluit bij en bijdraagt aan waarvoor we belastinggeld innen. 

Mijn ouders hebben geen internet, hoe kunnen zij de subsidie aanvragen?

De formulieren kunt u ook voor uw ouders uitprinten, zodat zij het formulier schriftelijk kunnen invullen en opsturen naar waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Het heeft onze voorkeur dat zoveel mogelijk digitaal gaat. U kunt eventueel ook als gemachtigde optreden en het formulier (en de eventuele verantwoording) voor hen invullen. 

Ik koop samen met mijn buren een aantal regentonnen, kan ik daar subsidie voor ontvangen?

Ja dat kan en stimuleren we ook! Let wel dat het gezamenlijke bedrag niet hoger is dan € 25.000,--. Een buur kan dan optreden als gemachtigde namens alle buren (of een deel van de buren). Elke bewoner vraagt dan via deze buur aan. Deze buur is dan de intermediair, verzamelt bijv. 60 brieven en formulieren. De aanvraag kan dan met 1 aanvraag, met lijstje van alle bewoners erbij gevoegd bijvoorbeeld, worden ingediend.

Vragen over ‘wie aanvragen’

Ik woon niet in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta, kan ik toch subsidie ontvangen? 

Nee, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie. Misschien kunt u voor subsidie terecht bij uw waterschap of gemeente.

Ik heb een huurhuis, kom ik dan ook voor subsidie in aanmerking? 

Ja, ook dan komt u in aanmerking voor een subsidie. 

Kan ik subsidie ontvangen voor het vergroenen van ons schoolplein? 

Nee, de nieuwe regeling die per 6 juli ingaat, is alleen bedoeld voor particulieren. 

Ik ben winkelier en verkoop regentonnen. Kan ik de subsidie in mindering brengen op de verkoopprijs en de subsidie aanvragen bij het waterschap?

Nee, de regeling is bedoeld voor particulieren en kan alleen door particulieren aangevraagd worden. 

Vragen over ‘voor wat kan ik aanvragen’

Voor welke maatregelen kan ik subsidie ontvangen? 

Voor maatregelen met een watercomponent die meer kosten dan 250 euro én gericht zijn op het stimuleren van ruimtelijk adaptieve maatregelen met een watercomponent, zoals maatregelen gericht op:

  • het opvangen en bergen van hemelwater op eigen terrein;
  • het verminderen van afstroming van hemelwater naar de riolering;
  • het verminderen van afstroming van hemelwater naar oppervlaktewater;
  • het vergroten van de sponswerking, langer vasthouden en lokaal infiltreren van water in de ondergrond, waarmee de watervraag in droge perioden vermindert.

Ik zou nog wel meer ideeën willen opdoen over wat ik kan doen om water op te vangen en te bergen. Waar kan ik meer informatie vinden? 

Er zijn vele websites die u kunnen inspireren. Hieronder vindt u er een paar. Blader ook eens door onze publicatie over klimaatadaptatie heen.

Vragen over ‘hoeveel de bijdrage kan zijn’

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Dat hangt af van de maatregelen die u treft. Niet voor alle maatregelen in uw tuin bijvoorbeeld ontvangt u subsidie. Alleen voor die maatregelen die bijdragen aan onze doelen zoals gesteld in de subsidie zelf, dus met een wateraspect, krijgt u subsidie. U krijgt    20 % subsidie van die watergebonden maatrelen.