Alle gemeenten in Nederland onderzoeken welke wijken of straten het meeste last hebben van de effecten van klimaatverandering. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat gemeenten bijvoorbeeld bekijken waar de meeste wateroverlast is na extreme regenbuien. Daarvoor doen ze zogenaamde stresstests. Ook in ons gebied voert elke gemeente zo'n test uit, samen met waterschap Hollandse Delta. Daarna gaan gemeente en waterschap in gesprek met inwoners en belangenorganisaties. Het gaat dan over kwetsbaarheden op gebied van wateroverlast, droogte en hitte. Ook bespreken ze knelpunten en mogelijke oplossingen. De informatie uit deze bijeenkomsten komt uiteindelijk in een zogenoemde uitvoeringsagenda. Daarin staat wat we gaan doen en waar.

Eiland van Dordrecht

 • De stresstesten zijn voor 2019 uitgevoerd. 
 • Eind 2019 vond een risicodialoog plaats met stakeholders.
 • Er waren sinds 2010 diverse bijeenkomsten met bewoners over waterveiligheid, zelfredzaamheid en klimaat
 • Dordrecht stelt een groenblauw programma op. Maatregelen tegen wateroverlastsituaties worden meegenomen in het gemeentelijke rioleringsplan.
 • Eiland van Dordrecht stelt samen met Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht en waterschap Hollandse Delta een uitvoeringsprogramma op voor de impulsregeling. Dit gebeurt onder begeleiding van de provincie. 

Goeree Overflakkee

 • De stresstest is afgerond. Hieruit blijkt dat er vooral aandacht moet zijn voor de toenemende kans op verzilting en de zorg voor voldoende zoet water. Vooral voor de landbouw is dit essentieel. Binnen de dorpen zijn geen grote problemen voorzien.
 • De risicodialogen met belangrijke stakeholders zijn gevoerd.
 • Ook bewoners worden betrokken door het houden van bewonersavonden.
 • Begin 2021 wordt het uitvoeringsprogramma verwacht. Ook worden strategieën opgesteld voor het stedelijke en voor het landelijke gebied. 

 
 

Hoeksche Waard

 • De klimaatstresstest van de Hoeksche Waard is in 2019 opgeleverd en digitaal te bekijken.
 • In 2019 zijn 2 klimaatateliers (risicodialogen) voor stakeholders georganiseerd. 
 • Het klimaatatelier voor inwoners en ondernemers was gepland voor mei 2020, maar is uitgesteld vanwege corona.
 • Met behulp van de opgehaalde informatie uit de klimaatateliers wordt in het najaar van 2020 het uitvoeringsprogramma opgeleverd. Hierbij wordt een combinatie gemaakt met het gemeentelijke rioleringsplan.
 • In de zomer van 2020 is een enquête onder inwoners uitgezet over klimaatadaptatie. Dit om te polsen hoe het leeft bij inwoners en om de reacties mee te nemen in het uitvoeringsprogramma. 

Voorne-Putten

De vier gemeenten op Voorne-Putten, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, hebben dit proces samen met waterschap Hollandse Delta opgepakt.

 • De uitvoering van de stresstest is begin 2020 afgerond en digitaal in te zien.
 • In de zomer van 2020 zijn de risicodialogen met stakeholders gevoerd over 9 verschillende onderwerpen.
 • Het uitvoeringsprogramma en de strategie zijn begin 2021 gereed.

 
 

IJsselmonde - BAR-gemeenten

 • Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben de stresstesten gezamenlijk uitgevoerd.
 • Het uitvoeringsprogramma wordt eind 2020 opgeleverd.
 • Eind 2020 zijn er gesprekken met stakeholders aan de hand van 6 thema’s.
 • In 2020 is een 3di-model opgeleverd dat zicht geeft in waar water mogelijk naar toe kan stromen bij hevige regenbuien. Dat geeft nog meer inzicht in knelpunten en kansen van klimaatadaptatie.
 • Barendrecht: in 2019 zijn met ondernemers uit het centrum risicodialogen gevoerd. Overige risicodialogen zijn begin 2020 uitgevoerd.
 • Albrandswaard: de risicodialogen met inwoners zouden in mei plaatsvinden, maar zijn vanwege de coronacrises uitgesteld tot september 2020. 
 • Ridderkerk: de risicodialogen zijn gecombineerd met het maken van de gemeentelijke Groenvisie 2019.

IJsselmonde - Hendrik-Ido-Ambacht

 • Stresstesten zijn in 2019 uitgevoerd. Hieruit zijn geen grote knelpunten voor wateroverlast gekomen. Wel wordt nog onderzocht of en waar er overlast is bij buien van 120 mm in 2 uur.
 • Hendrik-Ido-Ambacht stelt samen met Dordrecht, Zwijndrecht en het waterschap een uitvoeringsprogramma op voor de impulsregeling. Dit gebeurt onder begeleiding van de provincie. 

IJsselmonde - Zwijndrecht

 • Stresstesten zijn in 2019 uitgevoerd. Belangrijkste uitkomsten voor Zwijndrecht: de Omgevingsdienst moet betrokken worden in verband met gevaarlijke stoffen.
 • In de gemeente Zwijndrecht zijn de risicodialogen gevoerd.
 • Zwijndrecht stelt samen met Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en waterschap Hollandse Delta een uitvoeringsprogramma op voor de impulsregeling. Dit gebeurt onder begeleiding van de provincie. 

IJsselmonde - Rotterdam

 • De stresstesten zijn verwoord in het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord.
 • De risicodialoog met stakeholders startte in 2019 en vindt nog steeds plaats. Daarbij is gekozen voor een wijkaanpak via twee pilots waaronder Afrikaanderwijk (gestart in januari 2020, uitvoering november 2020).
 • In 2020 is een gezamenlijke website over klimaatadaptatie gelanceerd van de waterschappen, gemeente en het drinkwaterbedrijf. 

Rotterdam werkt samen met partners aan een uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn: 

 • Een actieplan Rotterdams Weerwoord. Dit is een uitvoeringsprogramma voor wateroverlastpanden met de termijn van twee jaar.
 • Een middellange termijn kader voor het Rotterdams Weerwoord (2022-2030). 

Meer over klimaatbestendige en waterrobuuste regio

Het waterschap richt zich, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren. Het doel is om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden en zo mogelijk te beperken. U vindt meer informatie op de pagina klimaatadaptief waterschap.