Met het besluit om alle afzonderlijke budgetten voor vervanging en onderhoud samen te voegen tot één krediet kunnen de verdere voorbereidingen van start. Daarmee kan de slibinstallatie voor de komende 15 jaar zijn functie blijven vervullen.

Integraal ontwerp

In het verleden werden steeds delen van de installatie vervangen, maar nu gaat het om de gehele installatie van Sluisjesdijk. Zo’n omvangrijke klus, waarbij ook verbeteringen worden doorgevoerd, vraagt om een integraal ontwerp. Om te zorgen dat Sluisjesdijk de slibverwerking weer robuust en goed zijn werk kan verrichten, zal het waterschap marktpartijen uitnodigen zodat de renovatie ‘state-of-the-art’ zal zijn. Een plan met het benodigde investeringsbudget wordt in het eerste kwartaal van 2024 aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Vanaf dat moment kunnen de werkzaamheden beginnen.

Werkzaamheden

Komend jaar worden al de noodzakelijke specifieke werkzaamheden uitgevoerd. Om werkruimte te creëren heeft Hollandse Delta vorig jaar een naastgelegen perceel aangekocht. Het voormalige inktmagazijn op dat terrein wordt gesloopt, zodat werkruimte ontstaat voor het bouwterrein.

Sluisjesdijk

Op Sluisjesdijk wordt het slib dat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater van Rotterdam-Zuid, Hoogvliet, Oostvoorne en Rozenburg op een juiste, duurzame wijze verwerkt. Uit het slib wordt het meeste water verwijderd. Daarna gaat het in grote gistingstanks. Het gas dat ontstaat, wordt gebruikt als energiebron voor de installatie. Uit dit biogas wordt jaarlijks 8 miljoen kWh energie opgewekt, die gebruikt wordt op de locaties Dokhaven en Sluisjesdijk. Dit is ongeveer de helft van hun energieverbruik. Het restproduct wordt daarna afgevoerd naar het afvalverwerkingsbedrijf HVC in Dordrecht.