Met het project “Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer‟ investeert waterschap Hollandse Delta, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, het Havenbedrijf Rotterdam NV en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in maatregelen voor een robuuster en klimaatbestendiger zoetwatervoorziening van het Brielse Meer systeem.

Het water van de Bernisse en het Brielse Meer zorgt voor zoetwater voor de omringende polders op Voorne-Putten, het kassengebied van het Hoogheemraadschap Delfland en de industrie in het havengebied van Rotterdam. Vanwege de vele partijen die afhankelijk zijn van dit zoete water is dit project opgenomen als één van de maatregelen in het Deltaplan Zoetwater. Het doel van het project is dat we ondanks de effecten van klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande verzilting nog steeds voldoende zoet water kunnen leveren aan de genoemde partijen die daarvan afhankelijk zijn.

Het project houdt in dat we de inlaatsluis Spijkenisse en 13 polderinlaten automatiseren. Van de 13 polderinlaten worden er 9 ook nog vervangen. Ook plaatsen we een aantal geautomatiseerde chloridemeters Hierdoor kunnen we in droge perioden met achterwaartse verzilting efficiënt en op afstand het zoete water inlaten, zodra het beschikbaar is.

Omdat we wijzigingen aan brengen in een zogenaamd waterstaatswerk is een vergunning nodig. Dit heet een projectplan en deze ligt ter inzage tot en met 22 januari 2020.

Lees alle informatie over dit project