Naar aanleiding van de benoeming van het waarnemend college in de VV-vergadering van 19 april, hebben Dijkgraaf en Heemraden vandaag tijdens hun collegevergadering de onderlinge portefeuilleverdeling vastgesteld.

Deze verdeling is als volgt:

Dijkgraaf Jan Bonjer:

 • Bestuurlijke Zaken
 • Juridische Zaken
 • Calamiteitenzorg
 • Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH)
 • Personeel & Organisatie
 • Communicatie

En:

 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Organisatie ontwikkeling

Heemraad Hans Kalle:

 • Waterkeringen, inclusief
 • - HWBP
 • - Dijkbewaking
 • - Deltaprogramma
 • - Muskus- en beverratbestrijding

En: 

 • Groen incl. groenbeleid en groenbeheerplannen
 • Domein Veiligheid, inclusief fysieke toegangsbeveiliging en veiligheidscultuur (trede 2 naar 3 Veiligheidsprestatieladder)

Heemraad Anne Mollema:

 • Watersystemen, inclusief
 • -WBP
 • -KRW
 • -peilbesluiten, maaien, baggeren, beschoeiing
 • Wegen, inclusief
 • -Duurzaam Veilig
 • -onderhoudsniveau’s
 • -wegcategorisering
 • -transitie wegen

En:

 • Klimaat, inclusief klimaatadaptatie, stresstesten, etc.
 • Omgeving incl. de invoering Omgevingswet, opstellen Waterschapsverordening en de Omgevingsvisie.

Heemraad Conny Verbaas:

 • Waterketen, inclusief
 • -zuiveren
 • -slibstrategie
 • -ALM’s
 • -onderhoud rwzi’s
 • -samenwerking afvalwaterketen

En:

 • Duurzaamheid
 • Energietransitie,
 • Circulariteit
 • Asset Management
 • Bedrijfswaarden

Heemraad Lies Struik:

 • Financiën, inclusief
 • - P&C cyclus
 • - bestuurlijke rapportage
 • - aanpassing belastingstelsel
 • - alternatieven wegenheffing

En:

 • Bedrijfsvoering, inclusief huisvestingsplannen, eigendommenbeleid, inkoopbeleid en digitale transformatie