Waterveiligheid in 2018

17 juni 2019 In de Waterwerkenrapportage staan de behaalde resultaten voor 2018. Zo is het hoogwaterbeschermingsprogramma afgerond. De dijken zijn op orde en veilig. Ondertussen is begonnen met de nieuwe toetsronde om ook voor de toekomst de dijken veilig te houden. Daarnaast zijn we aan de slag met aandachtpunten die de ILT ons gaf over de uitvoering van de zorgplicht. Tot slot is het werk en de vorm van de dijkbewakingsorganisatie geëvalueerd zodat deze in 2019 aangepakt kan worden. Met uitvoering van deze activiteiten is bijgedragen aan een veiliger en toekomstbestendiger waterschap voor bewoners, bedrijven en recreanten.
Medewerker en een kraanmachinist versterken een dijk met stenen.

Per waterschapsprogramma (waterveiligheid, schoon water, voldoende water en veilige (vaar)wegen) worden de belangrijkste conclusies gedeeld. Wij starten met de samenvatting over waterveiligheid. In de komende weken publiceren wij ook over de andere onderwerpen.

Bekijk hier de Waterwerkenrapportage 2017-2018.

 

Hoogwaterbescherming

Gedurende 2018 vond uitvoering en afronding van het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) volgens planning plaats. Onderdeel daarvan was onder meer een grote bestuurlijke bijeenkomst in de Kuip in Rotterdam. Hier deelde wij onze kennis, zoals beloofd aan de Unie van Waterschappen, met andere waterschappers en geïnteresseerden waaronder de Deltacommissaris.

Beoordeling

Het waterschap is begonnen met een nieuwe beoordelingsronde van de primaire waterkeringen. De Waterwet legt nieuwe normen op en door het nieuwe landelijke WBI (wettelijke beoordelingsinstrumentarium) moet er flink gerekend worden. De beoordeling van alle primaire keringen (776 kilometer) moet eind 2022 voltooid zijn. Volgens die planning zijn daarom in 2018 drie van de zeventien normtrajecten van een veiligheidsoordeel voorzien.

Zorgplicht

In 2018 vond de eerste officiële (bestuurlijke) meting van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) over inrichting en uitvoering van de zorgplicht plaats. Het waterschap heeft een verbeteragenda opgesteld om de benoemde aandachtspunten op te pakken. Uiterlijk 2020 moeten de aandachtspunten zijn weggewerkt.

Dijkbewaking

Tot slot is in 2018 gestart met de evaluatie en herziening van de dijkbewakingsorganisatie. Gegeven uitgevoerde dijkversterkingen lijkt het uitgangspunt om een volledige bezetting gedurende 72 uur in twee roterende shifts op alle dijkvakken te organiseren, niet meer noodzakelijk. Om die reden hoeft de dijkwachtbezetting hieraan niet te voldoen. In 2019 worden doelstellingen van de dijkbewakingsorganisatie herzien.