Collegebesluiten 11 juni 2019

11 juni 2019 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

Routekaart Omgevingswet

Het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding bij welke overheid dan ook, moet makkelijker worden voor de inwoners. Dat en eenvoudiger aanpassingen doen in de leefomgeving en meer maatwerk mogelijk maken is het doel van de Omgevingswet. Deze wet integreert alle wetten voor de leefomgeving in één wet en gaat in op 1 januari 2021.
Voor waterschap Hollandse Delta is de hoofddoelstelling dat we daarvoor structureel anders gaan samenwerken met andere overheden. Ook verbeteren we de  dienstverlening door o.a. het gebruikersvriendelijker en makkelijker maken van digitaal indienen van vergunningen en opzoeken van beleid en regels.
Er zijn drie scenario’s om tot dit doel te komen, waarbij het waterschap in ieder scenario minimaal voldoet aan de basis en klaar is op 1 januari 2021. Aan het algemeen bestuur (VV) wordt in september gevraagd om een keuze te maken voor 1 van de scenario’s. Het voorstel hiervoor staat begin september online [https://wshd.notubiz.nl].

(Her)Benoemen leden Awb hoor- en adviescommissie

De Awb (Algemene wet bestuursrecht) hoor- en adviescommissie is een onafhankelijke commissie die de indieners van een bezwaar en het waterschap hoort. Vervolgens geeft de commissie een advies aan het waterschap over het bezwaar. Iemand die bezwaar aantekent tegen een besluit van het waterschap wordt automatisch uitgenodigd voor de hoorzitting. Omdat de benoeming van de leden van de commissie gelijk loopt met de zittingsduur van het algemeen bestuur moeten de huidige leden worden herbenoemd of nieuwe leden worden benoemd.
D&H heeft ingestemd met het herbenoemen van de zittende leden van de Awb hoor- en advies commissie kamer I per 1 juli 2019: mevrouw mr. H. van den Hoek, mevrouw mr. N. van Baalen, de heer mr. J.J. Démoed, de heer mr. A. van Leengoed, de heer mr. S. Holvast en de heer mr. A..H.C.M. Spapens. Daarnaast is de heer mr. P. van Harten benoemd als nieuw lid/plaatsvervangend voorzitter.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019.