Besluiten algemeen bestuur: terugblik 2017, 2018 en zoektocht nieuwe dijkgraaf

4 juni 2019 Het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering-VV) nam op 29 mei een aantal besluiten. Deze gaan over onder andere: de doelstellingen voor 2017 en 2018, vernieuwingen bij de rioolwaterzuivering Dokhaven in Rotterdam en over de zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf.

Evaluatie waterwerken 2017 en 2018

Het algemeen bestuur heeft de ‘Waterwerkenrapportage’ vastgesteld. In deze rapportage leest u uitgebreid of we onze doelstellingen hebben gehaald voor 2017 en 2018. Deze gaan over onze 4 hoofdtaken: dijken, water, afvalwaterketen en wegen en onze doelstellingen voor duurzaamheid. Bekijk ‘de rapportage Waterwerken 2017-2018’

Financiën 2018

Het college van dijkgraaf en heemraden legt met het jaarverslag en de jaarrekeningverantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. In 2018 heeft het waterschap € 1.475.541 over. Ruim de helft hiervan, € 606.200, reserveren we onder de naam ‘bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen’. Dit bewaren wij voor verschillende doelen, zoals: voor de eerste beoordelingsronde primaire waterkering, bouwen met bagger en het opruimen van het baggerdepot aan de Bolletjesweg in Middelharnis.

Vernieuwingen bij RWZI Dokhaven

In 2019 en 2020 krijgt de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven o.a. een nieuwe persluchtinstallatie. Dokhaven bestaat al 31 jaar en daardoor zijn bepaalde onderdelen versleten en moeten vervangen worden.

Commissie helpt nieuwe dijkgraaf zoeken

De huidige dijkgraaf accepteerde zijn taak voor ongeveer 1 jaar. Het is de bedoeling om op 20 mei 2020 een nieuwe dijkgraaf te benoemen. Als eerste vormt het waterschap hiervoor een vertrouwenscommissie. Deze commissie neemt het voortouw in de sollicitatieprocedure. De commissie bestaat uit 5 leden:- loco-dijkgraaf als voorzitter; - 2 leden uit college-vormende partijen- 2 leden uit de overige partijen. Aan de VV is gevraagd om kandidaten voor te dragen om de vertrouwenscommissie te bemensen. De leden van deze commissie worden in de VV van 3 juli benoemd.

Wateragenda 1.0

De Wateragenda 1.0 zal ambtelijk gebruikt worden als een eerste input om de  de omgevingsvisies met de gemeente te bespreken. En  ook met partners in het gebied te praten en zo de omgevingsvisie te verdiepen. De opbrengsten en ervaringen van de dialoog zullen leiden tot een 2.0 versie. In 2019 wordt voor de Wateragenda een bestuurlijke bijeenkomst met stakeholders gehouden.