Collegebesluiten 28 mei 2019

29 mei 2019 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.
Nabezinktank rwzi Zwijndrecht | © waterschap Hollandse Delta

Voortgangsrapportage toetsing regionale keringen

Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de voortgangsrapportage over 2018 voor de toetsing van de regionale keringen(1) in de periode 2015-2024. Regionale keringen zorgen ervoor dat bij een dijkdoorbraak niet alle polders onderlopen. In 2018 heeft het waterschap de voorbereidingen opgepakt voor de trajecten: de Keen in Strijen (Hoekse Waard), de Boezemvliet bij Puttershoek (Hoekse Waard) en de Boezem in Dirksland (Goeree-Overflakkee). Volgens afspraken met de provincie starten we in 2020 met de versterkingen.

Duurzame energieproductie zonneparken

Waterschap Hollandse Delta wil gaan samenwerking met HVC om duurzame energie te produceren door zonneparken te realiseren op reserveterreinen bij de rioolwaterzuiveringen. Reserveterreinen die voor de aanleg van een zonnepark in aanmerking komen zijn die van de rwzi’s van Barendrecht, Goedereede, Heenvliet, Numansdorp, Oostvoorne, Zwijndrecht en Middelharnis. In totaal kunnen op deze locaties circa 22.000 panelen worden geplaatst met een totaal vermogen van ongeveer 6 MW. Dit levert een bijdrage aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

Dit voorstel wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur in juni/juli.

Inrichten crisisruimte

Calamiteitenzorg is voor het waterschap een primaire taak. Vorig jaar heeft het waterschap bijvoorbeeld te maken gehad met een langdurige crisis: de droogte. De ervaringen van andere crisispartners en onze eigen evaluatie laten zien dat een goede huisvesting van de crisisorganisatie als vanzelf de crisisorganisatie beter laat functioneren. Een gezamenlijke vaste fysieke ruimte, met basis faciliteiten als noodstroom en grote schermen, stimuleert het bij elkaar brengen van kennis/ervaring, informatie/communicatie en besluitvorming. Het dagelijks bestuur ziet de meerwaarde hierin en stelt daarom voor om hiervoor budget vrij te maken om deze ruimte te creëren. Het algemeen bestuur beslist hierover in de vergadering van 3 juli a.s.

Vaststellen conceptagenda's commissies en VV juni/juli 2019 

Diverse adviezen en voorstellen ter overweging en/of besluitvorming, waaronder de BURAP1 met daarin de financiële stand van zaken, worden doorgeleid naar de Verenigde Vergadering van 3 juli 2019. Deze vergaderstukken worden eerst voorbesproken in de gecombineerde commissie Water en WWV (Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening) op 18 juni en de commissie MBH (Middelen, Bedrijfsvoering en Handhaving) op 19 juni. Dit zijn openbare vergaderingen waarbij inwoners van harte welkom zijn.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op dinsdag 11 juni 2019.


(1) Regionale waterkeringen zijn boezemkades, compartimenteringkeringen en voorliggende keringen. Boezemkades geven bescherming tegen overstroming uit boezemwater. Compartimenteringskeringen zorgen ervoor dat bij een dijkdoorbraak niet in één keer het hele eiland volloopt met water. Voorliggende keringen geven enige bescherming aan buitendijks gelegen polders.