Liveblog: droogte 2018

21 augustus 2018 De problemen rond de droogte zijn grotendeels voorbij. Daarom zijn wij afgeschaald naar normale bedrijfsvoering. Dit live-blog wordt niet meer geactualiseerd.

Afschalen van calamiteitenorganisatie

3 september 2018

Afgelopen 24 juli schaalde waterschap Hollandse Delta op vanwege de aanhoudende droogte. De uitzonderlijke klimaattoestand vroeg om maatregelen, bijvoorbeeld om de watervoorziening in ons gebied op peil te houden. Na ruim zes weken opgeschaald te zijn, is de organisatie weer afgeschaald en terug in normale bedrijfsvoering. Dat betekent niet dat alle problemen verdwenen zijn, zo blijft de lage rivierafvoer een probleem.

De calamiteitenorganisatie trad anderhalve maand geleden in werking om de aanhoudende droogte het hoofd te kunnen bieden. Een veld- en waterschap actieteam (WAT) werden bijeengeroepen, later aangevuld met een waterschap operationeel team (WOT). Hiermee ontstond ruimte om activiteiten uit te voeren die noodzakelijk waren om de droogte en de bijbehorende problemen aan te pakken. Een greep uit de maatregelen die genomen zijn: plaatsen van mobiele noodpompen, aanpassen van waterpeilen, slim zoetwater inlaten op basis van getij vanwege verder oprukkende verzilting, vaker schoonmaken van roosters voor duikers om doorstroming van water op gang te houden, registratie van meldingen van blauwalg en vermeend botulisme, een veelheid aan beregeningsverzoeken verwerken, een unieke dijkinspectie organiseren en uitvoeren, pro-actief infomeren van publiek, de lijst gaat nog even door. Ondertussen werkte op de achtergrond vele wshd-collega’s binnen en buiten om de calamiteitenteams van informatie te voorzien of om de genomen besluiten uit te voeren.

Naast het gewone werk wat het waterschap uitvoert, zijn in de afgelopen anderhalve maand miljoenen kuub’s zoetwater doorgepompt, honderden kilometers dijk geïnspecteerd, talloze berichten gepubliceerd en tientallen journalisten te woord gestaan. De regen van afgelopen weken bracht enige verlichting en zorgde ervoor dat op maandag 27 augustus besloten is om af te schalen naar normale bedrijfsvoering. Dat betekent niet dat de problemen rond de droogte voorbij zijn. Er is nog steeds zo’n 300 mm neerslagtekort. Ook verzilting blijft een probleem zolang de waterafvoer uit de rivieren laag blijft. Maar het werk wat nodig is om die problemen aan te pakken, kan gedaan worden binnen normale bedrijfsvoering. De dijkgraaf en secretaris-directeur complimenteerde deze week in een persoonlijke e-mail de hele organisatie voor het gedane werk, inzet en samenwerking.

Met dit bericht wordt ook dit live-blog over de droogte afgesloten.  

Zouter water door droogte

27 augustus 2018

Vanwege de lange periode van droogte is verzilting een probleem geworden in ons gebied. Klik op de infographic hiernaast en lees alles over verzilting en de gevolgen daarvan.

 

Unieke droogte-inspectie  waterschap succesvol afgerond

21 augustus 2018

De langdurige droogte heeft op een aantal plekken in de regio van waterschap Hollandse Delta gezorgd voor een kritische conditie van de dijkbegroeiing. De situatie is niet urgent of problematisch, maar wordt goed in de gaten gehouden. Dat is de conclusie na de unieke droogte-inspectie van vorige week van de ongeveer 300 kilometer dijken met grasbekleding. Een tiental waterschapwerknemers voerde de inspectie uit. “We zien dat er op een aantal plekken aandacht nodig is. Daar is het gras korter dan vijf centimeter”, zegt dijkexpert Jan-Kees Bossenbroek.

Lees verder

 

Waterschap voert droogte-inspectie uit

16 augustus 2018

In verband met de droogte inspecteert waterschap Hollandse Delta deze week de primaire dijken in het beheergebied. Dit zijn geen veendijken die gevoelig zijn voor droogte maar, de grasbekleding op de keringen is dat wel. Daarom worden enkele honderden kilometers dijk geïnspecteerd door speciale inspectieteams. Er wordt gekeken naar graskwaliteit, eventuele scheurvorming, opvallende begroeiing en andere afwijkende zaken. Een dergelijke inspectie door het waterschap op deze schaal heeft nog niet eerder plaatsgevonden.

Lees verder

 

Meldplicht wateronttrekking blijft van kracht

15 augustus 2018

De regen die de afgelopen dagen viel, is niet voldoende om het watertekort op te lossen. Daarvoor is langdurig meer regen nodig. De voorspellingen geven momenteel aan dat de droogte voorlopig aanhoudt. Dat betekent dat wij nog steeds zuinig met het beschikbare water om moeten blijven gaan. Als waterschap blijven wij daarom alert op het onttrekken van oppervlaktewater, voor bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen. De meldplicht daarvoor blijft van kracht. Dus, gaat u oppervlaktewater onttrekken, meld dat via: tel 0900 – 2005005 of 2005005@wshd.nl.

 

Hevige buien kunnen waterkwaliteit verslechteren

10 augustus 2018

Het klinkt tegenstrijdig, maar regen, vooral plensbuien, kunnen zorgen voor een verslechtering van de waterkwaliteit.
Ga daarom niet zomaar het water in om af te koelen als het weer warmer wordt. Kies voor een plek waar het zwemwater gecontroleerd wordt.

Lees verder

 

Voorbereiding op slecht weer

9 augustus 2018

De voorspelde hoeveelheid regen in de komende dagen zou kunnen zorgen voor wateroverlast. De grond is keihard en kan water niet of moeilijk verwerken. Het stroomt daardoor direct van het land in riool of sloot. Daarom verlaagt het waterschap sinds gisteravond op sommige plaatsen het waterpeil.
Tijdens de buien zijn rukwinden voorspeld. Daarom houden wij onze wegen in de gaten. Mocht u een omgewaaide bomen of afgebroken tak treffen, meld dit dan aan ons via 2005005@wshd.nl. De risicolocaties met verzwakte bomen door de droogte worden extra in de gaten gehouden. Vrijdagochtend worden er al rondes gereden in ons gebied om afgewaaide takken op te ruimen.

 

Botulisme niet zomaar weg

9 augustus 2018

Ondanks veranderende weersomstandigheden zal botulisme ook in de komende weken kunnen voorkomen. Er is te weinig water in ons watersysteem om te kunnen doorspoelen: de enige maatregel die helpt tegen botulisme.
Daarom, veiligheid voorop!

Lees verder

 

Schapen op dijken

9 augustus 2018

Ook onze primaire waterkeringen krijgen extra aandacht met deze droogte, met name de grasmat op de dijk. Door de droogte is het mogelijk dat de beweiding door schapen tot extra schade leidt als ze de wortels van het gras opeten. Als nodig inspecteren wij op het ontstaan van eventuele schade en nemen dan passende maatregelen. Zo hebben we voor de start van het stormseizoen op 1 oktober alles weer op orde. Over plekken waar schade is ontstaan, hebben we passende afspraken gemaakt met onze pachters. Een beweidingsverbod hebben wij nog niet in hoeven te stellen.

 

Wateroverlast

8 augustus 2018

Als het na deze periode van grote droogte hard gaat regenen, kan wateroverlast ontstaan. De grond kan het hemelwater niet verwerken omdat deze uitgedroogd is. De tegenstelling kan haast niet groter zijn. Hoe welkom de regen ook is, ze kan ook voor overlast zorgen.

Het is helaas onmogelijk te voorspellen waar en in welke mate overlast kan ontstaan. Als waterschap zijn wij wel voorbereid op een wateroverlastscenario. We houden de weersvoorspellingen nauwgezet in de gaten en zodra noodzakelijk, plaatsen we mobiele pompen. Door de onvoorspelbaarheid is het echter moeilijk om tips te geven aan bewoners. Als u wateroverlast in de sloten en singels constateert, kunt u dit melden via het waterschapsloket: 0900 – 2005005 of 2005005@wshd.nl. Meldingen over teveel aan water op straat kunnen naar de gemeente.

 

Waterkwaliteit onder druk door droogte

7 augustus 2018 

Watersysteem

Er is landelijk een tekort aan water. In ons gebied is nog voldoende water, maar wij moeten er hard voor werken om het te krijgen waar het gevraagd wordt. Wij kunnen niet altijd voor voldoende zoetwater zorgen. Stem daarom als boeren onderling af wie gaat beregenen en wanneer. Belangrijk is ook om sloten en singels zoveel mogelijk open te houden om doorstroming van water mogelijk te maken. Gegeven ieders belangen houden wij ons watersysteem nu extra scherp in de gaten ondanks dat er komende dagen regen kan vallen. Hierdoor wordt het watertekort niet direct opgelost. Integendeel, door de harde bodem kan wateroverlast ontstaan. De droge grond neemt het water van een piekbui niet direct op.

Verzilting

Ondertussen duurt de droogte voort en daarom houden wij onze dijken en de waterkwaliteit scherp in het oog. Bij waterkwaliteit gaat het met name om verzilting, blauwalg en botulisme. De kans op verzilting treedt nu extra op omdat er een verminderde aanvoer van zoetwater is vanuit andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en België. Het zoute zeewater kan door de verminderde tegendruk van de rivieren verder ons gebied in stromen. Dit kan gevolgen hebben voor de plek waar wij zoetwater uit de rivier kunnen inlaten. Onze boeren rekenen op zoetwater om hun gewassen te beregenen.

Ander aandachtspunten zijn blauwalg en botulisme, Dit zijn voor recreanten reële risico’s. Check daarom altijd www.zwemwater.nl voor actuele informatie over zwemwaterlocaties bij u in de buurt.

Blauwalg

Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor blauwalg. Daarom zien we meldingen over blauwalg met deze droogte en hitte toenemen.
Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten, het warm is en het water nagenoeg stil staat, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt, ga dan niet zwemmen en geef dit door aan de waterbeheerder.

Wat merkt u ervan?

Blauwalg kan verschillende gezondheidsklachten veroorzaken, zoals oorontsteking, huidirritaties en hoofdpijn. Er is kans op schade aan de lever of zenuwstelstel als u de substantie binnenkrijgt. Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies raden daarom sterk af om te gaan zwemmen in water waarin blauwalg is geconstateerd. Ook is het dringende advies om uw hond niet in het water met blauwalg te laten zwemmen of ervan te laten drinken. Weten waar blauwalg is gemeld? Check voordat u gaat zwemmen zwemwater.nl of de Zwemwater-app.

Tips om blauwalg te vermijden

  • Vermijd zoveel mogelijk het contact met besmet water en indien er wel contact is geweest met het water, goed afspoelen met schoon drinkwater.
  • Vee en paarden niet laten drinken uit de sloot/of slootwater gebruiken als drinkwater voor het vee.
  • Honden niet laten drinken van of zwemmen in besmet water
  • De blauwalgtoxines worden onder invloed van zonlicht en droogte afgebroken, daarom moeten gewassen die besproeid zijn met water dat is besmet met blauwalg niet binnen 48 uur geoogst en verpakt worden.

Botulisme

Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. De besmettelijke vorm van voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie verspreidt zich via kadavers van dieren die in het water of langs de waterkant blijven liggen. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren met een temperatuur van boven de 20° Celsius. De bacterie produceert dan botuline, een zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van vissen en watervogels. De dieren sterven en hun kadavers zijn vervolgens een bron van besmetting voor andere dieren in het water. Ziet u dode vissen of (water)vogels, meld dit dan bij ons via 0900 – 2005005 of 2005005@wshd.nl.

Dijken en kades

Naast de aandacht voor het watersysteem hebben wij ook oog voor de 33 km droogtegevoelige kades in ons gebied. Deze veenkades zijn in de afgelopen periode droger geworden, waardoor krimpscheuren kunnen ontstaan. Dat is niet direct gevaarlijk voor een kade of dijk, maar heeft wel aandacht nodig. Mogelijke scheuren worden gedicht met bijvoorbeeld kleikorrels.

Meldingen

Wilt u gaan beregenen of heeft u in de sloten blauwalg of dode vissen/(water)vogels gezien? U kunt hiervan een melding doen via het waterschapsloket: 0900 – 2005005 of 2005005@wshd.nl.

 

Er mag best een spatje regen vallen!

6 augustus 2018

In deze video gaan we mee op inspectie met waterschapper Robert Tjittes. We zien dat de droogte ook het waterschap extra werk bezorgt.

 

 

Watergang schoongemaakt voor voldoende water

3 augustus 2018

Vanwege de aanhoudende droogte worden er door Hollandse Delta steeds meer maatregelen genomen om ons gebied van voldoende zoetwater te voorzien.

Om het oppervlaktewater in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde in deze tijden van droogte op peil te kunnen houden, worden delen van de watergang bij de Noorderhagen / Groene Tuin schoongemaakt. Enkele ondergrondse waterbuizen die twee sloten met elkaar verbinden (zogenoemde duikers) worden met hoge druk doorgespoten en bagger verwijderd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats vanaf vandaag t/m woensdag 8 augustus. In het weekend wordt niet gewerkt. Aannemer Kraaijeveld plaatst rijplaten voor het materieel en neemt ter plaatse enkele verkeersmaatregelen. Het slibafval uit de sloot wordt afgevoerd. Waterschap Hollandse Delta probeert de overlast voor omwonenden en weggebruikers tot een minimum te beperken.

 

Hollandse Delta zet extra pompen in vanwege droogte

2 augustus 2018

Vanwege de aanhoudende droogte worden er door Hollandse Delta steeds meer maatregelen genomen om ons gebied van voldoende zoetwater te voorzien. Zo hebben wij in ons gebied een aantal extra mobiele pompen ingezet.

Op dit moment is er in ons gebied nog voldoende water in de sloten. Echter neemt Hollandse Delta maatregelen om te zorgen dat dit zo blijft. De lange periode van droogte zorgt er voor dat de waterstand in sommige gebieden lager is dan normaal. Om te zorgen voor voldoende toevoer van zoetwater zijn op een paar plaatsen in ons werkgebied extra mobiele pompen geplaatst. Deze houden het waterpeil op stand en zorgen voor voldoende zuurstof in het water voor vissen en waterdieren. Op dit moment zijn er drie mobiele pompen ingezet, maar mogelijk worden er de komende tijd meer pompen geplaatst. De drie mobiele pompen staan op de volgende locaties: inlaat Piershil, in de Albrandswaard en bij de Oosthaven in Dordrecht.

Blauwalg

Een aantal zwemwaterlocaties in ons gebied heeft te maken met blauwalg. Hierdoor zijn er een aantal zwemplekken waarvoor een negatief zwemadvies is gegeven. Blauwalg kan voor zowel mens als dier schadelijk zijn. Geadviseerd wordt om alle open wateren te mijden. Kijk op www.zwemwater.nl voor een actueel beeld van zwemwatergebieden.

Melden is verplicht

Wanneer u wilt beregenen, dan bent u verplicht dit te melden. Om aan de watervraag te kunnen blijven voldoen, moet het waterschap bij het (ver)plaatsen van elke pomp op de hoogte worden gebracht. Hierbij moet u onder andere de volgende details doorgeven: locatie, aanvang, omvang en duur van het beregenen. Officieel hoeft u onttrekkingen onder de 0,33 m3/min niet te melden. Het waterschap stelt het wel op prijs als dat voor onttrekkingen onder deze grens toch wordt gedaan. Dat geldt zeker in gebieden waar al veel onttrokken wordt. Het waterschap ontvangt dagelijks meldingen van agrariërs dat ze gaan beregenen. Wij constateren echter dat niet iedereen meldt. Bekijk vooral ook de regels voor het beregenen. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat er voorlopig nog voldoende water voor iedereen is.

Het waterschap houdt de situatie in het gebied in de gaten en controleert regelmatig. Mocht blijken dat het waterpeil in de sloten niet op niveau kunnen worden gehouden, dan behoort het instellen van een (gedeeltelijk) beregeningsverbod tot de mogelijkheden.

 

Nieuwe Merwedeweg in Dordrecht afgesloten

2 augustus 2018

Een mobiele pomp aan de Nieuwe Merwedeweg in Dordrecht ondersteunt de watervoorziening in polder de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Vooral boeren in deze landbouwpolder hebben voldoende water nodig voor het beregenen van hun gewassen.

Door de lage waterstand in de rivier de Nieuwe Merwede is het lastig om de waterstand op peil te houden. Daarom heeft Hollandse Delta een mobiele pomp geplaatst aan de Oosthaven.

Deze pomp zorgt voor vers water uit de Nieuwe Merwede. Via leidingen over de Nieuwe Merwedeweg komt het water in de Noorder Elskreek terecht. Van daaruit wordt het verder verspreid in de polder. Het gedeelte van de Nieuwe Merwedeweg tussen de Noorder Elsweg en de Zeedijk is afgesloten. Het verkeer wordt via borden omgeleid. De Oosthaven blijft bereiklbaar via de Zeedijk. Het fietspad langs de Oosthaven blijft open.

 

Melden van wateronttrekking

1 augustus 2018

Door de aanhoudende droogte moeten agrariërs hun akkergronden vaak beregenen. Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat er voldoende water in de sloten staat zodat het water voor het beregenen gebruikt kan worden. Gezien de aanhoudende droogte raadt het waterschap agrariërs aan om op slimme wijze om te gaan met het beschikbare water.

Beregenen

In tegenstelling tot andere delen van Nederland zijn wij nog steeds in staat om aan de vraag naar water te voldoen. Om dat op een goede wijze vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat agrariërs onderling afstemmen en melding doen van elke (ver)plaatsing van pompen. Wanneer meerdere agrariërs tegelijkertijd uit dezelfde sloot water onttrekken, dan kan er tijdelijk te weinig water zijn in de sloten. Daarom nogmaals de oproep aan agrariërs om - waar dat nog niet gedaan wordt - onderling af te stemmen wie wanneer beregent, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen. Ook wordt geadviseerd om vooral ’s nachts te beregenen. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende water voor iedereen is zodat iedereen voorlopig nog kan beregenen.

Melden is verplicht

Melden voor beregenen is bovendien verplicht. Het onttrekken van water zonder melding is niet toegestaan. Bij het verplaatsen van een pomp naar een nieuwe locatie moet opnieuw melding gedaan worden. Om aan de watervraag te kunnen blijven voldoen, moet het waterschap bij het (ver)plaatsen van elke pomp op de hoogte worden gebracht. Hierbij moet u onder andere de volgende details doorgeven: locatie, aanvang, omvang en duur van het beregenen. Officieel hoeft u onttrekkingen onder de 0,33 m3/min niet te melden. Het waterschap stelt het wel op prijs als dat voor onttrekkingen onder deze grens toch wordt gedaan. Dat geldt zeker in gebieden waar al veel onttrokken wordt. Het waterschap ontvangt dagelijks meldingen van agrariërs dat ze gaan beregenen. Wij constateren echter dat niet iedereen meldt. Bekijk vooral ook de regels voor het beregenen. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat er voorlopig nog voldoende water voor iedereen is.

 

Waterschap Hollandse Delta schaalt op

24 juli 2018

Waterschap Hollandse Delta heeft vandaag besloten uit voorzorg op te schalen naar Waterschap Operationeel Team (WOT). Met de inzet van een aantal mobiele pompen kunnen we de waterstanden op dit moment nog steeds op peil houden. We zien echter ook de prognoses voor het weer (zeer hoge temperaturen) en de rivierafvoer (langzaam steeds verder dalend) en de opkomst van blauwalg in het Volkerak. Om hierop voorbereid te zijn, heeft het waterschap besloten op te schalen.

Waterpeilen

In vrijwel het hele gebied kunnen we de waterstanden nog op peil houden. Op sommige locaties moeten we daarvoor maatregelen treffen. Vanwege blauwalg in het Volkerak hebben we de inlaat Galathee ten zuiden van Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee gesloten. Sloten in de achterliggende polders worden vanaf nu gevoed via de alternatieve route via Gemaal Den Bommel.

In de polders ten oosten van de hevel Rhoon (Albrandswaard) is de watervraag groter dan dat we via de hevel Rhoon kunnen inlaten. Daarom gaan we het watersysteem daar omdraaien. We hebben vanmorgen een extra mobiele pomp geplaatst ter hoogte van de Koedoodzone op de grens van Barendrecht en Rhoon. Met deze pomp kunnen we water uit het lagere peil van de Koedood pompen naar de Molen- Portland en Zegenpolder. De pomp zal zoveel mogelijk overdag draaien. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd

Gras op dijken

Gras op de dijken zorgt ervoor dat de dijk bestendig is tegen erosie bij hoge waterstanden en neerslag. Schapen helpen daarbij en grazen het gras kort, waardoor de grasmat stevig blijft. Vanwege de droogte zien we dat het gras op de dijken nu geel en droog wordt. Bij droog gras beginnen de schapen met het opeten van de wortels van het gras en daardoor wordt de grasmat minder robuust. Daarom gaan we de dijken daarop nu inspecteren en indien nodig bepalen we of en welke maatregelen er nodig zijn.

 

Melding beregening verplicht

20 juli 2018

Het weer blijft onveranderd zonnig en droog. De waterstanden in de rivier dalen langzaam. De kans op verzilting neemt toe. We zien ook de watervraag toenemen. De waterstanden kunnen we nog op peil houden. Wel hebben we een aantal kleine mobiele pompen geplaatst om het water ook achter in de polders op peil te houden of om te zorgen voor extra aanvoer van schoon water.

Waterpeilen

In de Hoeksche Waard en Eiland van Dordrecht zijn er lokaal een aantal mobiele pompen ingezet als ondersteuning om de waterpeilen ook achterin de polders op peil te houden. In Dordrecht staat zo’n extra pomp bij Polder de Zuidpunt. In de Hoeksche Waard staat een mobiele pomp bij de inlaat in Piershil (zie nieuwsbericht droogte en wateraanvoer).
In de polders staan kleine mobiele pompen bij de stuwen Steegjesdijk en Sluisjesdijk (bij Piershil), bij stuw Noorddijk (Zuid-Beijerland) en bij de Lange Eendragtsweg (Zuid-Beijerland/Nieuwendijk).
Tot slot staat er bij gemaal Westdijk in Mijnsheerenland een mobiele pomp vanwege regulier onderhoud. De capaciteit van het gemaal wordt volledig overgenomen door deze mobiele pomp.

Ook op Goeree-Overflakkee staan extra pompen. Deze pompen staan bij de Jillesweg in Goedereede, de Stoofweg in Ouddorp en achter de Haven van Ouddorp. Deze pompen zorgen voor extra aanvoer van schoon water.

Beregenen

Voor nu is er nog genoeg water in de sloten, maar wanneer meerdere agrariërs tegelijkertijd uit dezelfde sloot water onttrekken, dan kan er tijdelijk te weinig water zijn in de sloten. Daarom nogmaals de oproep aan de agrariërs om - waar dat nog niet gedaan wordt - onderling af te stemmen wie wanneer beregent, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen.
Melden voor beregenen is bovendien verplicht. Wij ontvangen dagelijks meldingen van agrariërs dat ze gaan beregenen. We zien echter dat niet iedereen meldt.

Voor beregeningen moeten hoofdwatergangen gebruikt worden. Het waterschap doet het uiterste om deze watergangen te blijven voorzien van voldoende water. Voor kleinere sloten geldt deze inspanningsverplichting niet.

Maaien

De buiten- en watertemperatuur is op dit moment hoog. Nu maaien kan effect hebben op de waterplanten en -dieren in de sloot. Dat betekent dat we alleen nog hoofdwatergangen maaien daar waar de aanvoercapaciteit in het geding is. Sloten die nu niet gemaaid kunnen worden, doen we op een later moment.

Zwemmen

Wilt u zwemmen in buitenwater, doe dit dan op een officiële zwemwaterlocatie, want daar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. De resultaten kunnen bekeken worden via www.zwemwater.nl of download de App. De laatste metingen laten zien dat er op meer plaatsen waarschuwingen of negatief zwemadvies wordt gegeven.
Gezien de weersverwachtingen kan de kans op blauwalgen toenemen.

Wilt u meer weten over wat het waterschap doet bij perioden van droogte en welke effecten droogte kan hebben? Bekijk dan de themapagina over ‘Waterschap in de zomer'.

 

Hoger peil op de Bernisse

17 juli 2018

Na de lokale buien van maandagavond wordt voorlopig weer droog en zonnig weer voorspeld. De waterstanden in de rivier zijn wel wat lager, maar blijven aankomende week stabiel. Dat biedt waterschap Hollandse Delta de mogelijkheid om het waterpeil op de Bernisse licht te verhogen. Het Brielse Meer wordt via de Bernisse gevoed met water uit het Spui. Om ervoor te zorgen dat het peil ook achter in dit gebied op peil blijft, verhogen we het waterpeil op de Bernisse met 5 cm.

Waterpeilen

Nog steeds staat in vrijwel alle polders het water op peil. Kleine verstoringen worden ter plekke opgelost.

Maaien

De aannemers zijn gestart met maaien van de sloten en singels. Hierbij houden zij rekening met de voorschriften die gelden bij maaien bij warm weer. Dit in verband met verstoren van de waterplanten en –dieren. Daardoor kan het zijn dat sloten op andere tijdstippen gemaaid worden.

Wilt u meer weten over wat het waterschap doet bij perioden van droogte. Bekijk dan de themapagina over ‘Waterschap in de zomer’.

 

Waterpeilen stabiel

13 juli 2018

De weersverwachting voor de komende week blijft onveranderd: droog en zonnig. De waterstanden in de rivieren dalen de komende tijd iets. Maar er is nog voldoende water om in te laten om de waterpeilen in stand te houden en aan de beregingsverzoeken tegemoet te komen. Wel vraagt dit, gelet op eb en vloed en het zoutgehalte van het water, extra inspanning van het waterschap.

Waterpeilen

In vrijwel alle polders staat het water op peil. Soms komen we kleine verstoringen tegen, zoals verstopte duikers. Deze maken we schoon en vervolgens stijgen de peilen weer naar het gewenste niveau. Behalve in Piershil zijn er op dit moment geen extra pompen nodig om water in te laten.

Beregenen

Wij ontvangen dagelijks tientallen meldingen van agrariërs dat ze gaan beregenen. Deze melding is verplicht, zodat wij beter kunnen inspelen op de watervraag. We zien echter dat niet iedereen meldt. Daarom nogmaals de oproep aan agrariërs om vooral tijdig te melden dat u wil gaan beregenen.
We roepen de agrariërs ook nogmaals op om – daar waar dat nog niet gebeurt - ook met elkaar de watervraag af te stemmen, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen. Als u gaat beregenen dan moet dat uit de hoofdwatergangen.

Monitoren dijken

De kade bij de Keen wordt nat gehouden en dagelijks gemonitord. De andere droogtegevoelige kaden (de boezemkaden aan de Boezemvliet in Maasdam en Puttershoek en boezemkaden aan het Kanaal door Voorne) blijven we inspecteren.

Zwemwater

Door de hoge temperaturen stijgt ook de watertemperatuur langzaam. Blijft u daarom alert als u wilt zwemmen in buitenwater. Doe dit alleen op de officiële zwemwaterlocaties, want daar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. Kijk op www.zwemwater.nl of download de app om te controleren hoe het met de waterkwaliteit op die locaties

 

Mobiele pomp bij Zuiderdiep

10 juli 2018

De weersverwachting voor de komende week is onveranderd. Wel wordt het een aantal dagen bewolkt, zodat de verdamping iets minder zal zijn. De waterstanden op de rivier zijn verder gezakt. Dat betekent dat het moeilijker wordt om zoet water in te laten. Daarvoor zijn we steeds meer afhankelijk van de vloedstanden van de rivier. We kunnen daardoor vrijwel overal nog voldoende water inlaten.

Waterpeilen

In de meeste polders staat het water op peil. Op Goeree-Overflakkee in de polders langs de N57 wordt het moeilijk om voldoende water in te laten. Daarom hebben we een extra mobiele noodpomp geplaatst om water vanuit het Zuiderdiep te gebruiken in de polders.

Op het eiland IJsselmonde wordt het inlaten van water bemoeilijkt door de verzilting die steeds verder over de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas optrekt. We gaan daar de inlaten en hevels extra monitoren op chloride en het inlaten van water daarop aanpassen waar nodig.

De hevel bij de Brielselaan is nog steeds gesloten. Het water voor het Zuiderpark komt nu via de Blauwe Verbinding.

Monitoren dijken

De scheuren bij de kade langs de Keen zijn inmiddels opgevuld met zwelklei-korrels. Nu wordt de kade nat gehouden. Dagelijks monitoren we deze kade.

Ook de andere droogtegevoelige kaden (de boezemkaden aan de Boezemvliet in Maasdam en Puttershoek en boezemkaden aan het Kanaal door Voorne) worden nu geïnspecteerd. Op dit moment ziet alles er stabiel uit.

Brand in Melissant

Maandagavond heeft het waterschap de brandweer bij Melissant geholpen. De sloten bij de brandhaard bevatten niet genoeg water. Op verzoek van de brandweer hebben we een pomp geplaatst zodat er water naar de brandlocatie gebracht kon worden. Gelukkig was de brand snel meester. Vervolgens hebben we de pomp gebruikt om de sloten weer aan te vullen.

 

De Blauwe Verbinding is ingezet

5 juli 2018

Het blijft de komende weken droog en zonnig. De waterstanden op de rivier zijn iets lager dan normaal, maar er is nog voldoende water, zodat de medewerkers van waterschap Hollandse Delta zoet water kunnen inlaten in de polders. Dit vergt wel extra inspanning. De verwachting is dat dat ook de komende twee weken voldoende water beschikbaar blijft.

De Blauwe Verbinding ingezet tegen verzilting

Doordat de waterpeilen op de rivier iets lager zijn, dringt het zeewater bij eb al wel de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas op. Dat betekent dat we de hevel Brielselaan in Rotterdam-zuid hebben gesloten. Gelukkig kunnen we De Blauwe Verbinding inzetten om zoet water vanuit de Oude Maas bij Barendrecht naar het Zuiderpark in Rotterdam-zuid kunnen laten stromen. Onderweg profiteren andere wijken en zwemplassen van dit goede zoete water. Zes jaar geleden hebben waterschap en andere partijen al geanticipeerd op deze verzilting en het project De Blauwe Verbinding opgestart. Vrijdag 6 juli wordt De Blauwe Verbinding officieel geopend.

Water bufferen in de Bernisse

Op basis van de watervraag in het gebied laten we maximaal water in. Daar waar noodzakelijk laten we alvast extra water in om een buffer te creëren. Op dit moment doen we dat voor het Bernisse/Brielse Meer systeem. Dit is nodig omdat wanneer de waterstanden op de rivieren lager worden en de verzilting verder achterwaarts optreedt, de tijd per dag korter wordt dat er zoet water voor de inlaten stroomt. Van deze periodes maken we optimaal gebruik.

Monitoren dijken

Het waterschap start met het inspecteren van de droogtegevoelige kaden in het gebied. Het gaat dan om de dijken langs de Keen in Strijen, de boezemkaden aan de Boezemvliet in Maasdam en Puttershoek en boezemkaden aan het Kanaal door Voorne. Dit is een preventieve maatregel. Vrijdag worden een aantal scheuren in de regionale kering langs de Keen bij het Buiteneinde gevuld. Gisteren zijn daar over een lengte van 80 meter een aantal kleinere scheuren aangetroffen. Deze dijk ligt op veengrond. De aannemer vult de dijk weer aan met kleikorrels. Aansluitend wordt de dijk regelmatig met water nat gemaakt. Bovendien inspecteren wij de reparatie dagelijks om veranderingen in de gaten te houden.

Op dit moment zijn er nog twee zwemwaterlocaties met een negatief zwemadvies (Wevershoek in Ridderkerk en WSV Nautica in het Brielse Meer). Door de warme temperaturen kan de waterkwaliteit verminderen en kan blauwalg optreden. Wilt u zwemmen in buitenwater, controleer dan altijd eerst via www.zwemwater.nl.

Monitoren

Dagelijks monitort het waterschap o.a. de weersvoorspellingen, rivierafvoer en het zoutgehalte. Dit doen we jaarrond, maar nu nog iets intensiever. Mocht het noodzakelijk zijn staan we vervolgens direct paraat om in te grijpen daar waar nodig.

 

Droogte en wateraanvoer

3 juli 2018

Het is al een langere periode droog en zonnig weer. Dat betekent dat de medewerkers van waterschap Hollandse Delta zich extra inspannen om te zorgen voor voldoende water in de hoofdwatergangen.

Op dit moment kunnen we nog overal water krijgen, omdat de rivierafvoer nog voldoende is. Het vraagt echter wel extra inspanning van onze medewerkers, want de watervraag is groot. Uiteraard houden we de rivierafvoer nauwlettend in de gaten.
Alleen in Piershil (Hoeksche Waard) staat een noodpomp om het water de polder in de pompen. Via deze pomp kan Hollandse Delta water inlaten uit de rivier het Spui. Door de droogte van de afgelopen tijd daalt de waterstand in het Spui. Het waterschap kan dan niet altijd via de vaste inlaat water in de poldersloten pompen. Via een losse pomp kan dit wel.
Zo blijven de sloten en singels in het achterliggende gebied op het juiste peil. De losse pomp blijft staan, zolang dat nodig is. Er zijn geen wegen afgesloten, dus het verkeer ondervindt geen hinder. Verder zijn nog geen maatregelen nodig.

Voor agrariërs geldt – net als het hele jaar door – dat ze het tijdig moeten melden als ze willen gaan beregenen. Het water heeft tijd nodig om achterin de polder te komen. En beregeningsinstallaties moeten water uit de hoofdwatergangen halen. Grote beregeningsinstallaties (meer dan 300 m3/h (5 m3/min) mogen alleen gebruikt worden met een vergunning. Ook dat geldt het hele jaar door. We roepen bij deze agrariërs op om ook met elkaar de watervraag af te stemmen, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen.

Meer informatie:

Lees meer over

waterbeheer