Vergadering algemeen bestuur in juni 2018

5 juni 2018 In juni vergadert het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta onder andere over de Kadernota 2019. Hierin worden de kaders en het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Ook de peilbesluiten Groot Voorne West op Voorne-Putten en Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee) worden besproken. In het peilbesluit staan de waterpeilen voor de sloten vastgelegd. Bovendien neemt het algemeen bestuur een besluit over het vervangen van de technische automatisering van rwzi Dokhaven.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden om 14.00 uur plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 te Ridderkerk.

Dinsdag 12 juni 2018

Gecombineerde vergadering van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water) en de commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)

Woensdag 13 juni 2018

Vergadering van commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH). 

 

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van besluitvorming in de Verenigde Vergadering van 28 juni 2018.