Besluiten Verenigde Vergadering 28 juni 2018

29 juni 2018 De vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vond plaats op het kantoor aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk.
Dokhaven | © waterschap Hollandse Delta/De Bruijn

In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Kadernota 2019

In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid van de komende jaren uiteengezet. Grote financiële afwijkingen ten opzichte van de meest actuele meerjarenraming worden in de Kadernota weergegeven.
De kadernota geeft een financieel meerjarig perspectief ten aanzien van de belastingopbrengst. In het coalitieakkoord is opgenomen dat “gestuurd zal worden op meerjarig gezien evenwichtige, lage tariefstijgingen, waar nodig met inzet van tariefegalisatie”. Activiteiten die de komende jaren extra aandacht zullen krijgen zijn:

  • Het interbestuurlijk programma (IBP), waarin de samenwerking tussen het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen centraal wordt gesteld om samen meer te bereiken als één overheid;
  • De eerste beoordelingsronde van de primaire waterkeringen;
  • De optimalisatie van de zoetwatervoorziening Brielse Meer;
  • Het verder uitwerken en implementeren van asset lifecycle manament (ALM), met onder andere als doelstelling circulaire en kosteneffectieve rioolzuiveringsinstallaties in 2050;
  • Extra uitgaven ten behoeve van erftoegangswegen (ETW-2)
  • Uitvoering van het principebesluit om te komen tot de overdracht van wegen naar de gemeenten.

De plannen en activiteiten van de Kadernota 2019 zullen als kader worden gehanteerd bij de uitwerking van de Programmabegroting 2019-2023.

Beschikbaarstelling krediet project “TA Dokhaven”

De Verenigde Vergadering stelt € 2,2 miljoen beschikbaar voor de realisatie van projectinvesteringen Technische automatisering in rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven.

Vaststellen peilbesluit Groot Voorne West op Voorne-Putten

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het vernieuwde peilbesluit Groot Voorne West op Voorne-Putten. Met deze actualisering van het peil passen de waterpeilen weer bij de functies in het gebied. Voor een aantal gebieden zullen maatregelen worden uitgevoerd om de vastgestelde waterpeilen beter te kunnen beheren.
Tegen de definitieve vaststelling van het peilbesluit door de Verenigde Vergadering staat rechtstreeks beroep open bij de rechtbank Rotterdam.

Vaststellen peilbesluit Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee)

Het algemeen bestuur heeft het peilbesluit Ooltgensplaat in de gemeente Goeree-Overflakkee vastgesteld. Vanwege een aantal meldingen van ervaren wateroverlast in het gebied is het peilbesluit Ooltgensplaat getoetst. Uit de analyse blijkt dat de huidige waterpeilen voldoen. Waterpeilen worden daarmee ongewijzigd vastgesteld.
Tegen de definitieve vaststelling van het peilbesluit door de Verenigde Vergadering staat rechtstreeks beroep open bij de rechtbank Rotterdam.

Terugluisteren vergadering

Op de website van het waterschap kunt u de agenda en de stukken van de vergadering bekijken en vanaf volgende week het audioverslag van de vergaderingen beluisteren.

De vergaderingen van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vinden plaats in het Waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk, aanvang 14.00 uur. De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur zijn op 27 september en 29 november.