Collegebesluiten 27 februari 2018

1 maart 2018 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.
Sloot met begroeiing | © waterschap Hollandse Delta

D&H hebben op 27 februari 2018 onder meer het volgende besloten:

Verleggen persleiding Westmaas N489

Op 2 november start waterschap Hollandse Delta met werkzaamheden langs de provinciale weg N489 in de gemeente Binnenmaas. Op verzoek van de provincie Zuid-Holland verplaatst het waterschap er tussen de kruising met de Westdijk en de kruising met de Raadhuislaan een rioolwater-persleiding. Verkeer op de N489 ondervindt geen hinder van de werkzaamheden langs de kernen Mijnsheerenland en Westmaas in de gemeente Binnenmaas. Er kan ook gewoon gefietst worden. De werkzaamheden duren zes weken, dus afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden op woensdag 12 december afgerond.

Voorbereiding bestuursvergaderingen maart 2018

Op 12, 13 en 14 maart vergaderen de commissies Water, WWV en MBH.
Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) van 29 maart 2018 aan de orde komen. Het college van D&H bereidt de bestuursvoorstellen voor.

De onderwerpen die voor behandeling gepland staan zijn onder meer:

 • Plan van aanpak Waterschapsverkiezingen 2019  
 • Aanpak fase 2 veiligheidswerkzaamheden SVBI Sluisjesdijk  
 • Overdracht Wegentaak  
 • Vrijmaken krediet Spijkenissebrug  
 • Bestuurlijke reactie op voorlopig programmavoorstel HWBP 2019-2024  
 • Kadernota 2019 GR SVHW  
 • Kadernota 2019 GR Slibverwerking 2009  
 • Landschapbeheerplan Hoeksche Waard (commissie WWV)  
 • Vervangen blowers rwzi Hoogvliet  
 • Aanvullend krediet project Inspectie en renovatie slibgistingstanks Sluisjesdijk  
 • Vaststellen peilbesluit Johan Koert (Goeree-Overflakkee)  
 • Lijst ingekomen stukken en mededelingen:
       - Belastingopbrengst 2017   
       - Jaarverslag 2017 en onderzoeksprogramma 2018 Rekenkamercommissie  

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen. De agenda’s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf 7 maart 2018 op de website van het waterschap.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 13 maart 2018.