Collegebesluiten 13 maart 2018

16 maart 2018 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.
Natuurvriendelijke oever | © waterschap Hollandse Delta@Harry Ramler

D&H hebben op 13 maart 2018 onder meer het volgende besloten:

Voortgang en mutaties maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water

Dijkgraaf en heemraden hebben besloten een aantal administratieve wijzigingen door te voeren in het maatregelenpakket voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat met name om het aanpassen van lengtes van aangelegde natuurvriendelijke oevers. Dit is nodig om te voldoen aan de jaarlijkse rapportageplicht aan het Rijk. Het halen van de waterkwaliteitsdoelen voor de KRW blijft ongewijzigd. Resultaten en voortgang KRW worden gepresenteerd in de Waterwerkenrapportage. Deze verschijnt juni 2019.

 

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 27 maart 2018