Besluiten Verenigde Vergadering 30 november 2017

14 december 2017 De vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vond plaats in het Waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk.

In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Programmabegroting 2018-2022 vastgesteld

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft ingestemd met de programmabegroting 2018-2022. Het waterschap zorgt voor een omgeving waar bewoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren met aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het algemeen bestuur wil daarnaast structurele aandacht voor innovatie, binnen de bestaande taken en budgetten. In de programmabegroting staan de plannen van het waterschap voor 2018 en wordt tevens een indicatie gegeven van de plannen tot en met 2022. Via de waterschapsbelastingen betalen inwoners voor het zuiveren van het afvalwater, voor schoon en voldoende water, veilige dijken en waterschapswegen.

Belastingverordeningen vastgesteld

De waterschapsbelasting die de inwoners van het verzorgingsgebied van Hollandse Delta in 2018 zullen betalen gaat maximaal 1,9% omhoog. Voor een huishouden betekent dit dat het ongeveer € 4 meer gaat betalen dan in 2017.
De vastgestelde begroting voor 2018 is te bekijken op de website van het waterschap.

Burap 2-2017 vastgesteld

Met de Bestuursrapportage 2 (Burap 2) van 2017 legt het waterschap verantwoording af over de voortgang van zijn activiteiten ten opzichte van de programmabegroting 2017-2021. Onder andere door een hogere belastingopbrengst en door lagere kosten voor de uitvoering van de taken werd voor 2017 een positief resultaat verwacht van circa € 4 miljoen. Een deel van dit positieve resultaat is inmiddels ingezet om nog een aantal extra werkzaamheden in 2017 te realiseren.

Aanleg natuurvriendelijke oevers Piershilse Gat en Delta Hoeve

Het waterschap heeft een resultaatplicht om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. In dat kader is als maatregel vastgesteld om natuurvriendelijke oevers aan te leggen in Piershilse Gat en Delta Hoeve. Dit zijn geleidelijk aflopende oevers, die zorgen voor een verbeterde waterkwaliteit en voor ruimte voor waterplanten en –dieren. Er is een bedrag beschikbaar gesteld van €2.257.000. Het project wordt in het vierde kwartaal van 2018 afgerond.

RKC-rapport ‘Voorgeschiedenis, kaders en risico’s vernieuwing Technische Automatisering Watersysteem (TA)'

De Rekenkamercommissie (RKC) onderzoekt de activiteiten van het waterschap om inzicht te geven in de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid aan de leden van het algemeen bestuur. De RKC heeft onderzoek gedaan naar de besturing van het watersysteem. Daarbij is onder meer gekeken naar de gevolgen die de vernieuwde aanpak op dit gebied met zich meebrengt. In het rapport ‘Voorgeschiedenis, kaders en risico’s vernieuwing Technische Automatisering Watersysteem (TA)’ geeft de RKC een aantal aanbevelingen oa over het vroegtijdiger meenemen van het bestuur en het maken van een notitie over de uitvoering voor de vergadering van maart 2018. Het algemeen bestuurt stemt in met deze aanbevelingen.

Vergaderkalender 2018

De vergaderkalender van het algemeen bestuur voor 2018 is vastgesteld.
De openbare vergaderingen van de Verenigde Vergadering vinden plaats op:

  • 25 januari
  • 29 maart
  • 31 mei
  • 28 juni
  • 27 september
  • 29 november

Volgende week kunt u op de website van het waterschap bij de agenda en stukken van de vergadering het audioverslag van deze vergadering beluisteren.