Beheer waterpeil op orde

11 oktober 2017 Jaarlijks evalueert waterschap Hollandse Delta of het waterpeil in het hele beheergebied in orde is. Ons beheergebied beslaat de Zuid-Hollandse Eilanden en bestaat uit zo’n 7.200 km water. Dit is drieënhalf keer de afstand van Rotterdam naar het zuidelijkste puntje van Spanje. Door goed waterbeheer kunnen inwoners veilig wonen, leven en werken. Het peilbeheer in 2016 was op orde.
Werkgebied Hollandse Delta. | © waterschap Hollandse Delta

Peilbeheer is één van de taken van het waterschap. In reguliere situaties geldt dat het beheren van waterpeil voldoende is wanneer deze maximaal 1 week per jaar of minder afwijkt van het peilbesluit. In een peilbesluit staat het precieze peil voor het water in de sloten in een reguliere situatie. Om dit peil te beheren wordt water in- en uitgelaten met behulp van stuwen, gemalen en hevels. Over ons hele beheergebied is deze voor het grootste deel op orde.

Hoogwater bij extreme regenval

Bij een heel heftige regenbui zal het peil hoger staan dan in het peilbesluit is opgenomen. Dat mag ook, omdat het watersysteem er juist voor dient in extreme situaties het overtollige regenwater te bergen. Het waterschap zorgt er voor dat de kans op onderlopen vanuit het oppervlaktewater zo klein mogelijk is. Om te zorgen dat het watersysteem aan de normen voldoet legt het waterschap bijvoorbeeld extra waterberging aan.

Actueel peilbesluit

De doelstelling voor 2021 is om in 80% van ons beheergebied een actueel peilbesluit te hebben. In 2016 was het resultaat 65%, hiervan is 28% in de herziening en wordt dus geactualiseerd. Actualisatie is bijvoorbeeld nodig wanneer een nieuwe wijk wordt aangelegd of een gebied opnieuw wordt ingericht.

Onderhoud watersysteem

We hebben daarnaast een zorgplicht voor het beheer van ons watersysteem, zoals gemalen, stuwen en inlaten. Slechts bij 12 objecten hebben wij aanvullende maatregelen moeten nemen. Alle overige storingen konden binnen 24 uur verholpen worden.

Waterbeheerprogramma

In het ‘Waterbeheerprogramma 2016-2021’ staan de doelen voor de taken van waterschap Hollandse Delta, inclusief de doelstellingen op het gebied van voldoende water. In de rapportage ‘Waterwerken 2016’ kunt u meer lezen over de resultaten van het afgelopen jaar.

Lees meer over

waterbeheer