Duurzaam onderhoud terreinen van het waterschap

10 juli 2017 Jaarlijks verricht waterschap Hollandse Delta onderhoud op zijn terreinen van rioolwaterzuiveringen en gemalen. Het waterschap vindt het belangrijk dat dit op een duurzame wijze wordt gedaan. Met de aannemer die de werkzaamheden uitvoert, worden concrete afspraken gemaakt over hergebruik van de afvalstoffen.
Maaien van de berm | © waterschap Hollandse Delta

Dit heeft geresulteerd dat het onderhoud op de terreinen van het waterschap wordt uitgevoerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, waarmee reductie van CO2-uitstoot en energieverbruik wordt behaald. Het waterschap realiseert dit door de inzet van elektrisch gereedschap en schone brandstof. De afvalstoffen die bij het onderhoud vrijkomen, worden hergebruikt. Zo wordt zwerfafval gescheiden ingezameld, snoeihout hergebruikt en het vrijkomend maaisel gaat naar lokale agrariƫrs. Uiteindelijk moet dit leiden tot CO2-reductie. Doordat het maaisel wordt afgevoerd neemt de biodiversiteit toe.

Lees meer over

wegbeheer