Collegebesluiten 18 juli 2017

24 juli 2017 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.
Mosterddijk in Brielle | © waterschap Hollandse Delta

D&H hebben op 18 juli 2017 onder meer het volgende besloten:

Regionale dijken hebben een nieuwe veiligheidsnorm

Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor de dijken op de Zuid-Hollandse eilanden. Veiligheid staat daarbij altijd voorop. De normen voor primaire waterkeringen worden door het Rijk vastgesteld. De regionale waterkeringen worden door de provincie Zuid-Holland in overleg met het waterschap aangewezen en van een veiligheidsnorm voorzien. Maatgevend is daarbij het maatschappelijk belang en de schade die een eventuele overstroming of doorbraak veroorzaakt. Sommige dijken worden niet als regionale kering aangewezen. Deze ‘overige’ dijken blijven door het waterschap onderhouden worden. 

Afvalwaterakkoorden: kostenbesparend en uniform

In het licht van het Bestuursakkoord Water (2011) maken het waterschap en gemeenten afspraken over de hoeveelheid en kwaliteit van het over te dragen afvalwater van gemeenten naar het waterschap. Het doel van het bestuursakkoord is om de samenwerking tussen overheden te versterken en kosten te besparen. In dit geval gaat het om de efficiente samenwerking in de afvalwaterketen. Om afspraken op een zorgvuldige eenduidige wijze (opnieuw) vast te leggen, heeft het college een model afvalwaterakkoord vastgesteld. Dit neemt het waterschap de komende tijd mee in de reeds lopende gesprekken met gemeenten. Het doel is om in de komende jaren met alle gemeenten in het gebied een dergelijke overeenkomst te hebben, dus slechts 18. Dat is flink minder dan nu, waarbij er zo’n 250 akkoorden zijn (per zuiveringseenheid, rioolgemaal en afvalwatertransportleiding).

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 22 augustus 2017