Besluiten Verenigde Vergadering 31 mei 2017

1 juni 2017 De vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vond plaats op het kantoor aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk. Het bestuur stemde onder andere in met de jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de Gemeenschappelijke regelingen: GR Slibverwerking, GR AQUON, GR SVHW en GR Het Waterschapshuis.
© Leo Stehouwer

Jaarrekening 2016

Ieder jaar legt het college van dijkgraaf en heemraden door middel van het jaarverslag en de jaarrekening, samen de jaarstukken genoemd, verantwoording af aan de Verenigde Vergadering. In het jaarslagverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid, de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties in het verslagjaar. Met de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financieel beheer en de omvang van het vermogen. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief saldo van € 7,3 miljoen. Dit resultaat is onder meer veroorzaakt door hogere opbrengsten als gevolg van stijgende WOZ-waardes, grondverkopen en subsidies. Daarnaast waren er lagere kosten voor grondstoffen en slibverwerking in het zuiveringsproces evenals de bijdragen aan verbonden partijen.

Aanpassing rotonde Energieweg in Numansdorp

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het aanpakken van de rotonde aan de Energieweg in Numansdorp. Dit doen we samen met de gemeente Cromstrijen. De inrichting van de rotonde wordt aangepast volgens de richtlijnen van een duurzaam veilige weg. Tegelijkertijd wordt het groot onderhoud aan de rotonde uitgevoerd.

Burap-1 2017

In november 2016 heeft de VV ingestemd met de programmabegroting 2017-2021. Met de Burap legt het waterschap verantwoording af over de voortgang ten opzichte van de Programmabegroting. De VV heeft besloten om een bedrag te reserveren voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties aan de Rotterdamseweg en de IJsselmondse randweg. Voor baggerwerkzaamheden en een beleidsverkenning in 2017 wordt 3 miljoen euro ingezet vanuit de reserve baggeren.