Intenties omgezet in concrete afspraken tijdens Marktdag: durven, doen!

11 april 2017 Donderdagmiddag 6 april 2017 was er een bijzondere bijeenkomst op de RDM campus in Rotterdam waar de relatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers in de (water)bouw centraal stond.
Marktdag: durven, doen! | © waterschap Hollandse Delta
Marktdag: durven, doen! | © waterschap Hollandse Delta
Marktdag: durven, doen! | © waterschap Hollandse Delta
Marktdag: durven, doen! | © waterschap Hollandse Delta
Marktdag: durven, doen! | © waterschap Hollandse Delta

Vertegenwoordigers van de Nederlandse Waterschappen, het netwerk Regioingenieurs, Stichting Rondom GWW (MKB) en Bouwend Nederland kwamen daar samen om concrete afspraken rondom de vernieuwde Marktvisie Waterschappen (De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing) te maken.

Ter inspiratie

Op deze middag werden 4 inspiratiepitches gehouden rondom vier centrale thema’s vanuit deze Marktvisie:

  • Contact in plaats van contract: hoe blijft de relatie goed tijdens de bouw?
  • Leading principles (houding en gedrag): helpt dat in de samenwerking Opdrachtnemer – Opdrachtgever?
  • SE (System Engineering) en BIM (Building Information Modelling): wat heeft dat nou met samenwerken te maken?
  • Innovatie: wat verwachten Opdrachtnemer – Opdrachtgever van elkaar?

Concrete afspraken

Na de opgedane inspiratie werd de aanwezigen gevraagd om in een speciaal hiervoor bedoelde workshop samen de intenties, die beschreven zijn in de Marktvisie, om te zetten naar concrete afspraken. En met als resultaat 27 afspraken tussen opdrachtnemers en - gevers! Zoals het uitwisselen van kennis over raamcontracten, duurzaamheid en innovatie inbrengen binnen EMVI-contracten en deze twee pijlers ook te verwerken in de opleidingen van waterbouwers. Tijdens de workshops zijn er afspraken gemaakt die op een speelse manier zijn vastgelegd op polaroidfoto’s.

Marktvisie Waterschappen heeft duidelijk meerwaarde

De Waterschappen hebben in 2014 voor het eerst een gezamenlijke visie op hun opdrachtgevende rol geformuleerd. De Waterschappen beseffen dat door hun opdrachtgevende rol ze gezamenlijk écht invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. En dat goed opdrachtgeverschap zich vertaalt in een aanmerkelijke maatschappelijke meerwaarde. In 2016 is daarom een vernieuwde en verscherpte versie van deze visie gepresenteerd. Hierin zijn drie bouwstenen benoemd die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt:

  1. Maximale maatschappelijke waarde: Het is tijd om meer integrale en projectoverstijgende kennisuitwisseling te laten plaatsvinden binnen de sector. Als opdrachtgever zullen de waterschappen meer uit moeten gaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit met meer focus op maatschappelijke waarde.
  2. De mens staat centraal: De nadruk die nu ligt op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact (mensen en vakmanschap). Er moet meer samenwerking tussen waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit.
  3. Een gezonde bouwkolom: Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter worden verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.

Het was een inspirerende bijeenkomst met goede afspraken die zeker een vervolg zullen krijgen.

Quotes van bezoekers

  • “Ik vond het ook heel inspirerend en een mooi netwerk, bedankt voor de uitnodiging! Ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst die door Ronald Zandbergen is aangekondigd, waarin we de mensen nog meer zullen meenemen in de wereld van BIM en open standaarden.”
  • “Het was een top bijeenkomst! Veel inspiratie opgedaan en bedankt we ons verhaal mochten vertellen. Tot de volgende keer.”