Collegebesluiten 14 februari 2017

16 februari 2017 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.
Waaloever | © Hollandse Delta

D&H hebben op 14 februari 2017 onder meer het volgende besloten:

Stand van zaken uitvoering Kaderrichtlijn Water

Dijkgraaf en heemraden hebben besloten een aantal administratieve wijzigingen door te voeren in het maatregelenpakket voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat met name om het aanpassen van lengtes van aangelegde natuurvriendelijke oevers. Dit is nodig om te voldoen aan
de jaarlijkse rapportageplicht aan het Rijk. Het streven naar het halen van de waterkwaliteitsdoelen voor de KRW blijft ongewijzigd. Resultaten en voortgang KRW worden gepresenteerd in de Waterwerkenrapportage. Deze verschijnt rond de zomer.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 28 februari 2017