Nog werk te doen voor goede waterkwaliteit

6 januari 2016 Eén van de taken van het waterschap is zorgen voor een goede waterkwaliteit in sloten, singels, plassen en meren op de Zuid-Hollandse eilanden. Dit doet het waterschap door de waterkwaliteit te bewaken en te verbeteren.
Watervogels in water Hollandse Delta | © waterschap Hollandse Delta

In totaal beheert het waterschap 7200 km aan water. Dit is vergelijkbaar met 3,5 x de afstand van Rotterdam naar het zuidelijkste puntje in Spanje. Door het waterbeheer goed te doen, kunnen inwoners veilig wonen, leven en werken op de Zuid-Hollandse eilanden.

Van alle sloten, singels en plassen heeft ongeveer 50% een goede waterkwaliteit. Deze wateren voldoen aan de doelstelling van de basiskwaliteit die gemeten wordt op basis van 4 waterkwaliteitsbepalende stoffen: nutriënten, stikstof, fosfaat en chloride, maar er wordt ook gekeken naar kenmerkende soorten planten en dieren. Voor de andere helft van de wateren is met name de hoeveelheid nutriënten (voedingsstoffen) nog te hoog. Door grote hoeveelheden aan voedingsstoffen in het water groeien ook de soorten die ervoor zorgen dat water zuurstofloos wordt, bijvoorbeeld algen. En een groei van deze soorten is niet gewenst.

Waterkwaliteit in grote wateren

Voor 41 wateren in het beheergebied geldt dat aan de EU gerapporteerd moet worden over de waterkwaliteit. Deze wateren moeten namelijk voldoen aan de strenge eisen van de Kader Richtlijn Water (KRW). Eind 2014 is de waterkwaliteit in 12 van deze wateren bijna op orde. Voor de overige wateren geldt dat zij nog niet op orde zijn. Een groot aantal maatregelen om een goede waterkwaliteit te bereiken zijn al in voorbereiding. Denk hierbij aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit type oever met flauwe onderwatertaluds zorgen voor variatie in waterplanten en -dieren en daardoor voor een betere waterkwaliteit. Voor een deel van de wateren is nog onderzoek nodig om te bepalen welke maatregelen effectief zullen zijn. Ook dit zal worden uitgevoerd.

Zwemmen in buitenwater

Wil je in de zomer in buitenwater zwemmen, doe dat dan vooral in de officiële zwemwaterlocaties van waterschap Hollandse Delta [link naar www.zwemwater.nl]. Tussen 1 mei en 1 oktober bemonstert en monitort het waterschap de waterkwaliteit van deze locaties nauwlettend. Eind 2014 hadden 25 van de 29 officiële zwemwaterlocaties een goede of uitstekende waterkwaliteit. Bij twee locaties was de zwemwaterkwaliteit slecht en kon ook niet verbeterd worden. Deze locaties zijn daarom in 2015 afgevoerd van de lijst. Op de andere twee locaties zijn maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren.

Deze en andere resultaten staan in ‘Waterwerken 2013-2014’ van waterschap Hollandse Delta. In deze rapportage meldt het waterschap hoe ver het staat met het bereiken van de doelen. De doelen die het waterschap wil bereiken staan in het Waterbeheerprogramma.

Meer informatie over de rapportage ‘Waterwerken 2013-2014’.