Collegebesluiten 1 december 2015

1 december 2015 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering.
Peilschaal | © waterschap Hollandse Delta

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 1 december 2015 onder meer het volgende besloten: 

Ontwerp-peilbesluiten De Volharding in de Hoeksche Waard en Pernis Rotterdam

D&H hebben het peilbesluit De Volharding in ontwerp vastgesteld. Het bemalingsgebied is gelegen in de gemeenten Strijen en Binnenmaas. Voor de effectuering van het peilbesluit moeten investeringen worden gedaan die zijn geraamd op € 58.000. Het ontwerp-peilbesluit is voor informele consultatie in concept voorgelegd aan diverse instanties en belangenorganisaties. Hierop zijn geen informele inhoudelijke reacties binnengekomen.
D&H hebben ook het ontwerp-peilbesluit Pernis vastgesteld. Geadviseerd wordt om het huidige peil ongewijzigd te handhaven. Uitvoering van dit peilbesluit brengt geen kosten met zich mee. Beide ontwerp-peilbesluiten worden nu formeel voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Besprekingen gestart overdracht diverse wegen

De gemeente Korendijk is bezig met voorbereidingen om nieuwbouwwoningen te realiseren in een viertal uitbreidingswijken in haar gemeente. Voor het realiseren van deze uitbreidingswijken is het verplaatsen van de bebouwde komgrens in de kernen Piershil, Nieuw-Beijerland, Goudswaard en Zuid-Beijerland noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken vraagt de gemeente Korendijk een overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van een aantal wegen.
D&H hebben ingestemd met het starten van besprekingen over de (gedeeltelijke) overdracht aan de gemeente Korendijk van de Oud-Piershilseweg te Piershil, Dorpsweg, Buitenom en Kreekkant te Nieuw-Beijerland, Vaartweg te Goudswaard en Noord-Achterweg te Zuid-Beijerland. Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats door de Verenigde Vergadering van het waterschap.
Dit geldt ook voor (gedeeltelijke) overdracht van de Lindeweg in Zwijndrecht. Als gevolg van de aanleg van het fietspad langs de Lindeweg zijn vragen gesteld over het snelheidsregime op een gedeelte van de Lindeweg. Om een eventuele wijziging hiervan mogelijk te maken starten besprekingen tussen de gemeente en het waterschap om het betreffende gedeelte binnen de bebouwde kom te brengen en daarmee over te dragen aan de gemeente Zwijndrecht.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 15 december 2015