Hier ziet u de omschrijving van de nieuwe waterschapsverordening. Omdat de vakjes niet duidelijk leesbaar zijn, ziet u hieronder de duidelijke omschrijvingen

Nieuwe waterschapsverordening uitleg

Nieuwe Waterschapsverordening

Icoon 1 Nieuwe waterschapsverordening

Waterschap Hollandse Delta maakt een nieuwe Waterschapsverordening.
Daarin staat hoe we activiteiten mogelijk maken. We veranderen onze manier van werken omdat

  • we meer willen samenwerken
  • we minder vaak op voorhand ‘nee’ willen zeggen
  • en we juist meer inzetten op meedenken in mogelijkheden, alternatieven en oplossingen.

Dat doen we volgens de bedoeling van het omgevingsrecht. Dat staat in de Omgevingswet.

Vergunning

Icoon 2 nieuwe waterschapsverordening

Onze oude ‘Keur’ bepaalt dat voor heel veel activiteiten een vergunning nodig is. Met deze Waterschapsverordening vragen we minder vaak om een vergunning. We laten los waar het kan.

Zorgplicht

Icoon 3 nieuwe waterschapsverordening

Er komt ook iets voor in de plaats. Alle activiteiten vallen straks onder de zorgplicht. We willen allemaal de verantwoordelijkheid nemen voor een passend gebruik van de omgeving waarin we leven. Die verantwoordelijkheid ligt niet meer alleen bij de overheid.
Een zorgplicht roept natuurlijk vragen op…want hóe moet ik het dán doen?
We zorgen voor heldere uitgangspunten om de zorgplicht netjes in te vullen. Soms gaat de zorgplicht over wateroverlast of -schaarste.
We kunnen bijvoorbeeld ook vragen extra te letten op ecologische waarden of de mogelijkheden voor onderhoud.

Melding

Icoon 4 nieuwe waterschapsverordening

Voor een aantal activiteiten vragen we alleen nog een melding. Dat geldt voor het aanleggen van kleine objecten.
Zo weten we waar plannen zijn en waar gewerkt gaat worden. Als het nodig is gaan we in gesprek om nadere afspraken te maken

Waar wel vergunning voor nodig?

Icoon 5 nieuwe waterschapsverordening

Er blijven dan nog een paar activiteiten over waar een vergunning voor nodig is: vooral bij grotere wateren of bijvoorbeeld bij een waterkering. Het gaat dan vooral om werk dat invloed heeft op de waterhuishouding of de veiligheid
van de dijk.

In gesprek

Icoon 6 nieuwe waterschapsverordening

Deze andere manier van werken zorgt ervoor dat het waterschap meer ruimte heeft om op tijd in gesprek te gaan over plannen in onze leefomgeving. In gesprek met initiatiefnemers, met belanghebbenden en met andere overheden. Het waterschap stelt zich op als een serieuze partner in de regio.

Anders werken

Icoon 7 nieuwe waterschapsverordening

Anders werken vraagt natuurlijk veel van de organisatie en de medewerkers.
We moeten onderweg veel leren en ervaren. Op die ontdekkingstocht zal niet alles meteen goed gaan.
Dat hoeft ook niet. We willen ruimte geven om dingen te proberen en bij te sturen als dat nodig is.

Legger

Icoon 8 nieuwe waterschapsverordening

De Waterschapsverordening bestaat uit zo’n 70 beschreven activiteiten. Dat is niet alles. De kaart waarop alle watergangen en waterkeringen staan, heet de legger. Omdat de werkingsgebieden van onze nieuwe verordening zo hun juridische basis krijgen. Zonder kaart zijn er geen geldige regels en zonder regels is er geen geldige kaart.
Deze legger moeten we niet verwarren met de onderhoudslegger. Daarin staat wie verantwoordelijk is voor onderhoud en welke afspraken daarbij horen. De juridische basis voor déze legger is de Waterschapswet en níet de Omgevingswet.

Informatie

Icoon 9 nieuwe waterschapsverordening

Deze leggers leveren wel allebei informatie die we integraal ontsluiten via het digitaal stelsel omgevingswet.
Daarmee toetst een initiatiefnemer óf en hoe hij het waterschap nodig heeft bij nieuwe plannen: of ze nu groot óf klein zijn.

Watervisie

Icoon 10 nieuwe waterschapsverordening

Met nieuwe regelgeving en continue veranderingen op de kaart van het gebied moeten we natuurlijk ook kijken naar hoe we ons werk deden en hoe we het nú gaan doen. Voor complexe opgaven in ons gebied geeft onze nieuwe Watervisie daar richting aan.
Op een praktischer niveau moet alles wat er in de fysieke leefomgeving te reguleren is, passen bij de nieuwe manier van werken. Het maken van actueel beleid loopt daarom gelijk op met het maken van de Waterschapsverordening. Zo kunnen we met één volledig actueel pakket aan de slag.

Algemene regels

Icoon 11 nieuwe waterschapsverordening

Een paar belangrijke dingen die onder deze algemene regels vallen zijn bijvoorbeeld:

  • Het onttrekken van water voor besproeien van de tuin valt onder de algemene regels;
  • Het plaatsen van een kippenhok
  • Het aanleggen van een huisaansluiting voor glasvezel

Mee bewegen

Icoon 12 nieuwe waterschapsverordening

Omdat ontwikkelingen snel gaan, ons gebied voortdurend verandert en we niet alles in beton willen gieten, is het nodig dat de Waterschapsverordening vlot mee kan bewegen.

Nieuwe waterschapsverordening uitleg