Volgens de Waterwet zijn er twee soorten wateren: regionale wateren en rijkswateren. Rijkswateren zijn in beheer bij het Rijk, de regionale wateren bij de waterschappen.

Het waterschap moet toestemming geven voor directe lozingen op oppervlaktewater. Behalve als het oppervlaktewater Rijkswater is. Het waterschap moet ook toestemming geven voor rechtstreekse lozingen op de rioolwaterzuivering. Voor lozingen op de gemeentelijke rioleringen moeten de gemeenten toestemming geven.

Bijna alle lozingen vallen onder ‘algemene regels’ in drie verschillende besluiten. Deze besluiten zijn verdeeld naar doelgroep:

Voor alle andere lozingen (die dus niet onder bovengenoemde ‘besluiten’ vallen), vraagt u een vergunning aan volgens de Waterwet.

De meest voorkomende lozingen op oppervlaktewater zijn:

Lozen bij het onttrekken van grondwater

Wilt u grondwater onttrekken en lozen dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In grondwater zijn van nature allerlei stoffen aanwezig. Zolang het water in de grond blijft, kan dit geen kwaad. Als deze stoffen echter in oppervlaktewater worden geloosd, kunnen zij negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit. Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde. Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem. Is dit niet mogelijk dan kan bepaald worden dat het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd. Als dit niet mogelijk is, kan het grondwater mogelijk op de riolering worden gebracht. Het uitgangspunt bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is, dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren.

Let op:

In ons beheergebied bevat het grondwater vaak hoge concentraties nutriënten en is het ijzer- en het chloridegehalte (het zoutgehalte) vaak te hoog om het grondwater zonder zuiveringsvoorziening op het oppervlaktewater te lozen.

Lozen van hemelwater (regen)

Als u vervuild hemelwater wilt lozen, dan moet u een melding doen of een watervergunning aanvragen. Vervuild hemelwater komt bijvoorbeeld voor bij grote parkeerplaatsen, bij op- en overslag of door bedrijfsactiviteiten. Het komt ook voor bij daken die gemaakt zijn van uitlogend materiaal. Dat is materiaal dat oplost in regenwater, zoals zinken dakgotenen koperen daken

Lozen van huishoudelijk afvalwater 

Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater, moet dit eerst schoongemaakt worden. Dit gebeurt door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Een septic tank is een voorbeeld van een IBA. U komt in aanmerking voor een septic tank als u buiten de bebouwde kom woont en de afstand tot de riolering meer is dan 40 meter.

Woont u buiten de bebouwde kom? En is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk meer dan 40 meter? Dan komt u in aanmerking voor een septictank. De afstand van meer van 40 meter is gemeten vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt.

Melden lozing huishoudelijk afvalwater

Lozingen door agrariërs

In het Activiteitenbesluit staan maatregelen om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. Zowel voor het erf als de agrarische percelen. Nieuwe bedrijven of wijzigingen in de bedrijfsvoering kunnen via de AIM (Activiteiten Internet Module) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gemeld. U moet minimaal 4 weken voor aanvang van de lozing een melding te doen. Via de website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl kunt u op een eenvoudige en overzichtelijke wijze meer informatie krijgen over wat het Activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekent.

Verkleinen teeltvrije zone bij gebruik driftarme spuitdoppen

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen 14 meter langs het oppervlaktewater moeten driftarme spuitdoppen worden gebruikt. Dit staat in het Activiteitenbesluit en de bij behorende regeling. Om de teeltvrije (spuitvrije) zone langs het oppervlaktewater van intensief bespoten gewassen te mogen verkleinen dienen speciale driftarme spuit- en kantdoppen te worden gebruikt. De lijst met te gebruiken driftarme doppen kunt u vinden op de website van Helpdesk Water. Het gebruik van de 90% driftarme doppen voor een smallere teeltvrije zone moet u aanvragen bij het waterschap.

Aanvragen gebruik 90% driftarme doppen

Verkleinen teeltvrije zone bij een talud breder dan 2 meter

Grenst uw perceel aan een oppervlaktewaterlichaam, waarvan het talud breder is dan 2 meter? Dan kunt u versmalling van de verplichte teeltvrije zone aanvragen. Op het aanvraagformulier kunt u zien hoe u de breedte van het talud kunt opmeten.

Aanvragen versmalling teeltvrije zone

Erfafspoeling

Erfafspoeling bij veehouderijbedrijven zorgt voor verontreiniging van oppervlaktewater. Dit komt omdat hemelwater op het (verharde) erf in contact komt met andere stoffen. Bijvoorbeeld: voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat. Vervolgens spoelt dit  af richting de sloot. Informatie over maatregelen om dat te voorkomen of te verminderen kunt u vinden op de website van Agriwijzer. Een van de maatregelen om afspoeling van perssappen tegen te gaan is het aanbrengen van een absorberende onderlaag bij de opslag van gras en snijmaïs.

Zorgplicht

Voor elke lozing geldt de zorgplicht. Hiermee ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de lozer. Van hem wordt verwacht dat hij alles doet wat in redelijkheid van hem kan worden gevraagd om nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de lozing, te voorkomen. Meer informatie over de zorgplicht kunt u lezen op de website van Infomil.

Maatwerk naast de voorschriften in de besluiten

Naast de regels in de besluiten kan het waterschap maatwerkvoorschriften voorschrijven. Het waterschap doet dit als er problemen voor het watersysteem kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld door de omvang of de kwaliteit van het te lozen water.

Verontreinigingsheffing

Voor elke lozing op oppervlaktewater of op de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet verontreinigingsheffing of zuiveringsheffing worden betaald. Meer informatie over waterschapsbelasting.