Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta voerden dit jaar een klimaatstresstest uit voor de Hoeksche Waard. Met deze test komen de kwetsbaarheden in de Hoeksche Waard in beeld die voortkomen uit de veranderingen in ons klimaat. Denk hierbij aan overlast door water, hitte en droogte. Op 8 oktober hebben wethouder Harry van Waveren en heemraad Johan van Driel op symbolische wijze met gieters en water de resultaten online gezet. Dit gebeurde tijdens het klimaatatelier waarin een risicodialoog werd gevoerd met belanghebbende organisaties.

Heemraad Johan van Driel en wethouder Harry van Waveren lanceren de online klimaatstresstest Hoeksche Waard

Risicodialoog over de resultaten van de klimaatstresstest

Een resultaat van de klimaatstresstest is een duidelijk beeld van de plekken binnen de gemeente waar bij hevige regenval veel water op straat komt te staan. De kaart van wateroverlast geeft deze feilloos aan. Een andere uitkomst is dat het Oudeland van Strijen een kwetsbaar gebied is als het gaat over droogte. In dit veengebied is door droogte sprake van een snellere bodemdaling. Bij hitte springen de industrieterreinen en de winkelgebieden eruit waar de temperatuur hoger oploopt dan gemiddeld.

Tijdens het klimaatatelier van vandaag is er met maatschappelijke organisaties en zorginstellingen een risicodialoog gevoerd. Welke risico’s zijn er? Wat vinden we met elkaar een aanvaardbaar risico en wat absoluut niet? En welke maatregelen kunnen we nemen? Aan het atelier deden onder andere mee de Omgevingsdienst ZHZ, LTO Hoeksche Waard, HW Wonen, Hoekschewaards Landschap en de GGD.

Begin 2020 vindt er opnieuw een klimaatatelier plaats waar met inwoners en ondernemers de dialoog aangegaan wordt. Wat is er nodig om de risico’s te beperken? En hoe komen we met elkaar tot maatwerkoplossingen? Iedereen kan iets doen, bijvoorbeeld al door een simpele maatregel als een tegel vervangen voor groen. Dit kan bijdragen binnen de thema’s wateroverlast, droogte en hitte.

Het klimaat verandert, ook in de Hoeksche Waard

We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de Hoeksche Waard. Denk bijvoorbeeld aan meer wateroverlast, grondwaterproblemen, hittestress, bodemdaling en problemen met de zoetwatervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s goed in kaart brengen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een goed maatregelenplan.

De klimaatstresstest vindt u via de pagina ‘Klimaatadaptatie’ van de gemeente Hoeksche Waard.