Waterschap Hollandse Delta en gemeente Rotterdam ondertekenden op 3 mei 2022 een gezamenlijk afvalwaterakkoord voor de rioolwaterzuiveringen Dokhaven, Rozenburg en Oostvoorne. Hiermee hebben de partijen de afspraken over de aanlevering van afvalwater en de kostenverdeling van het transport van dit afvalwater vernieuwd.

Afvalwater

Deze afspraken zijn een belangrijke pijler in de onderlinge samenwerking bij de inzameling en verwerking van afvalwater, het gebruikte water dat vrijkomt uit woningen en bedrijven. Gemiddeld spoelt iedere inwoner per dag zo’n 120 tot 130 liter vuil water weg. Ook regenwater wordt voor een gedeelte nog afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringen. Het afvalwater stroomt via rioolbuizen, rioolgemalen en persleidingen naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Hollandse Delta op Rotterdam Zuid.

Schoon water stroomt uit nabezinktank

Gemaakte afspraken

De gemeente en het waterschap hebben in het akkoord afspraken gemaakt over de kostenverdeling van de rioolgemalen en persleidingen, over de taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten en ook over het toekomstig aanbod van afvalwater per rioolwaterzuivering. Om de goede werking van de rioolwaterzuivering te waarborgen zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van het te zuiveren afvalwater. Deze afspraken worden gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen stoffen worden geloosd in de riolering die van negatieve invloed kunnen zijn op de riolering of de werking van de zuivering. Het afvalwaterakkoord geldt voor onbepaalde tijd. Eerder sloten het waterschap en de gemeente al een afvalwaterakkoord voor de rioolwaterzuivering Hoogvliet.

Alliantie Waterkracht

Het afsluiten van deze afvalwaterakkoorden is ook een onderdeel van de onlangs ondertekende overeenkomst ‘Alliantie Waterkracht’, waarin de gezamenlijke waterpartners binnen Rotterdam op bestuurlijk niveau de toekomstige samenwerking voor het totale stedelijk watersysteem hebben bekrachtigd.