Als u grondwater wil onttrekken of (grond)water wil infiltreren bent u verplicht dit te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen bij het waterschap. Dit geldt bijvoorbeeld als u grondwater oppompt voor een bouwput, een proefbronnering of voor een voorziening om brand te blussen. 

Industriële onttrekkingen

  • Voor industriële onttrekkingen van grondwater kleiner dan 150.000 m3 per jaar is het waterschap het bevoegd gezag.
  • Voor industriële onttrekkingen groter dan 150.000 mper jaar en voor openbare drinkwatervoorzieningen en bodemenergiesystemen is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag.

De meest voorkomende grondwateronttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 per jaar zijn:

  • bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
  • brandblusvoorzieningen
  • grondwatersanering
  • beregening, bevloeiing 
  • veedrenking (laten drinken van vee)
  • industriële toepassing
  • openbare drinkwatervoorzieningen
  • onttrekking voor overige doeleinden

Melding of vergunning?

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Kijk dan in de tabel melding- of vergunningplicht. Dit overzicht geeft per categorie aan of u een vergunning aanvraagt of een melding doet.

Het onttrekken van grondwater gaat vaak samen met het lozen van grondwater geldt een meldingplicht. 

Watervergunning aanvragen of melding doen

Een vergunning aanvragen of een melding doen, kan via het

omgevingsloket

Bij vragen belt u naar de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen telefoon: 0900 2005 005