Als u grondwater wilt onttrekken of (grond)water wilt infiltreren bent u verplicht dit te melden. Soms moet u ook een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als u grondwater oppompt voor een bouwput, een proefbronnering doet of een voorziening om brand te blussen ontwikkelt.  

Wat moet u doen

Stap 1 Check eerst of u een melding moet doen of vergunning moet aanvragen. Dit checkt u via de tabel melding- of vergunningplicht. Het overzicht geeft per categorie aan of u een vergunning aanvraagt of een melding doet.

Stap 2 Een vergunning aanvragen of een melding doen, doet u via het Omgevingsloket.

Industriële onttrekkingen

 • Voor industriële onttrekkingen van grondwater kleiner dan 150.000 m3 per jaar is het waterschap het bevoegd gezag.
 • Voor industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar en voor openbare drinkwatervoorzieningen en bodemenergiesystemen is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag.

De meest voorkomende grondwateronttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 per jaar zijn:

 • bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
 • brandblusvoorzieningen
 • grondwatersanering
 • beregening, bevloeiing 
 • veedrenking (laten drinken van vee)
 • industriële toepassing
 • openbare drinkwatervoorzieningen
 • onttrekking voor overige doeleinden
   

Meer informatie of vragen

Neem contact op met het team Vergunningen via 0900-2005 005.