De route die het water aflegt vanaf het moment dat het thuis uit de kraan komt bij 1,3 miljoen inwoners tot het moment dat het weer gezuiverd geloosd wordt op ons oppervlaktewater, noemt men de waterketen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuiveringstaak van dit afvalwater.

Brug op een nabezinktank

Afvalwaterakkoord 

Het waterschap heeft met alle gemeenten in het beheersgebied afspraken gemaakt over hoeveel afvalwater zij mogen aanleveren op de rioolwaterzuiveringen. Dit werd vastgelegd in aansluitvergunningen.  Het streven is om afvalwaterakkoorden af te sluiten waarin ook de afspraken over gezamenlijke activiteiten en onderzoeksinspanningen zijn geformuleerd voor de afvalwaterketen. 
De afnameverplichtingen en afspraken over de samenstelling van afvalwater zijn voor 67% van de gemeenten vastgelegd in aansluitvergunningen. Voor 33% van de gemeenten is deze aansluitvergunning onderdeel van een afvalwaterakkoord. Deze afvalwaterakkoorden zijn in 2018 gesloten met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard (voorheen Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen). 
 In de aansluitvergunning zijn naast de afnameverplichtingen afspraken gemaakt over de hoeveelheid water dat afgevoerd mag worden naar de rioolwaterzuiveringen.

Gezuiverd afval water 

Voor elke zuivering gelden lozingseisen voor diverse stoffen zoals zuurstofbindende stoffen, stikstof, fosfaat en bezinkbare delen. De mate waarin aan de lozingseisen wordt voldaan, wordt nalevingspercentage genoemd. In 2017 is een nalevingspercentage gerealiseerd van 99,8 % en in 2018 een percentage van 97,3%. In 2017 werd ruim voldoen aan de doelstelling. In 2018 werd niet voldaan aan de doelstelling. De oorzaak hiervan is dat in een deel van derde kwartaal en het hele vierde kwartaal van 2018 illegale lozingen op de rwzi Hoogvliet hebben plaatsgevonden. Hierdoor werd op deze rwzi niet voldaan aan de vergunningseisen. 

Bent u geïnteresseerd in alle uitslagen, bekijk dan de Waterwerkenrapportage 2017-2018