Veelgestelde vragen

Baggeren

Ga ik overlast hebben van het werk?  

Ja, u zult enige overlast hebben door het baggerwerk zoals bijvoorbeeld sporen of geluidsoverlast van de machines die gebruikt worden op uw perceel. Het waterschap doet er alles aan de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Geldt de overname van onderhoud ook voor de gemeentelijke watergangen (sloten en singels)?  

De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze watergangen. Wel kan het zo zijn dat het waterschap in samenwerking met de gemeente het onderhoud uitvoert.

Hoe bepaalt het waterschap de kwaliteit van het water en het slib?  
Hollandse Delta schakelt het waterschapslaboratorium Aquon in voor bemonstering van de slibkwaliteit.
Hoe vaak komt er iemand van het waterschap langs?  

Voor de uitvoering van het baggerwerk (1 maal in de 6 of 7 jaar) komt er één keer iemand langs voor het inmeten van de watergang (sloot of singel) en mogelijk één keer voor het nemen van slibmonsters. Daarna, circa een jaar later, volgt de uitvoering van het baggerwerk door een aannemer. Voor de uitvoering van het maaiwerk (wat jaarlijks gebeurt) is het niet noodzakelijk dat er voorbereidingen worden getroffen.

Hoe vaak moet er gebaggerd worden?  

Elke 6 (of 7 jaar op Voorne Putten) worden de watergangen ingemeten en wordt naar de slibdikte gekeken of het nodig is om te baggeren. Bij een geringe hoeveelheid slib in de watergang (sloten of singels) is het veelal niet nodig om baggerwerk uit te voeren. In dat geval wordt het baggerwerk een (6- of 7-jarige) cyclus later uitgevoerd. Het maaiwerk in de watergang (‘nat maaien') vindt jaarlijks plaats en wordt dan ook uitgevoerd door het waterschap.

Hoe wordt het baggerwerk uitgevoerd?  
De uitvoering van het baggerwerk is maatwerk, per situatie wordt gekeken welk materieel wordt ingezet. Dit kan een minikraan of een schuifboot zijn, maar in sommige situaties kan ook op handwerk teruggevallen worden. Uit efficiëntie overwegingen zal geprobeerd worden het werk zoveel mogelijk machinaal uit te voeren.
Is baggeren schadelijk voor plant of dier?  

Na het baggerwerk wordt het leven er voor planten en dieren juist prettiger op. Er is meer ruimte, meer zuurstof en een stevigere bodem waar planten en dieren zich kunnen vestigen. Bij vervuilde bagger wordt bovendien de waterkwaliteit sterk verbeterd, omdat met de bagger ook de vervuiling wordt meegenomen.

Is het mogelijk om het onderhoud van watergangen (sloten en singels) in eigen beheer te houden?  

Hollandse Delta heeft de voorkeur om het onderhoud over te nemen van alle watergangen in stedelijk gebied, die nu (nog) in onderhoud zijn bij particulieren of bedrijven. Als u de watergang toch in eigen beheer wilt houden, kunt u dit aangeven via de antwoordkaart bij de brief of door contact op te nemen met het waterschapsloket. Het waterschap zal dan contact met u opnemen om te kijken wat er mogelijk is.

Is vrijkomende baggerspecie gevaarlijk?  

Nee, bagger is niet gevaarlijk. Mochten er na analyse door een laboratorium verontreiniging aanwezig zijn in de bagger, dan wordt de bagger op een veilige en gecertificeerde wijze afgevoerd.

Kan ik er op een later tijdstip nog voor kiezen om het onderhoud weer zelf uit te voeren?  

Het onderhoud van de watergang (sloot of singel) blijft in de toekomst ook bij het waterschap. Indien u op een later tijdstip toch de betreffende watergang (weer) zelf wilt onderhouden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan wat de mogelijkheden zijn.

Loopt mijn talud of tuin geen schade op tijdens het baggeren?  

In de keuze van het te gebruiken materieel houdt de aannemer rekening met de lokale omstandigheden. Schade wordt zoveel mogelijk voorkomen en overlast tot een minimum beperkt. Mocht er toch schade ontstaan tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket.

Moet ik toegang verlenen op mijn eigen terrein?  

Kiest u ervoor om het waterschap het onderhoud aan uw watergang (sloot of singel) uit te laten voeren, dan wijzigt de onderhoudsverplichting (in waterschap). Hiermee krijgt het waterschap het recht om uw terrein te betreden voor het uitvoeren van (noodzakelijk) onderhoud aan de watergangen. U wordt vooraf op de hoogte gesteld als er onderzoek of onderhoud wordt uitgevoerd en een medewerker zal zich melden. Hij/zij moet zich altijd kunnen identificeren als u daar om vraagt.

Tot welke diepte wordt er uitgebaggerd?  
In principe wordt er tot op de (vaste) bodem gebaggerd. Door tot op de bodem te baggeren is de winst voor plant en dier het grootst.
Waar blijft de bagger?  

Indien mogelijk wordt de bagger of het maaisel op de kant verwerkt. Als er obstakels zijn (bijv. gebouwen, dichte begroeiing en tuinen) wordt de bagger aan de andere kant van de watergang (sloot of singel) verwerkt of afgevoerd. De kosten voor het afvoeren zijn voor het waterschap. Mocht de bagger op de kant verwerkt kunnen worden, dan moet de eigenaar van dat perceel zelf zorgen voor het verspreiden van de bagger (als dit noodzakelijk is). Bij grote hoeveelheden ontvangt de eigenaar van het perceel hiervoor een vergoeding.

Waarom neemt het waterschap het onderhoud over?  

Waterschap Hollandse Delta heeft nieuw beleid vastgesteld. De Verenigde Vergadering (VV) van waterschap Hollandse Delta heeft 26 januari 2012 besloten om het baggerwerk in de stedelijke gebieden van particulieren over te nemen. Voor het maaiwerk is dit op 7 mei 2013 vastgesteld. Dit besluit is te vinden in het meerjarenbaggerplan (MJBP), hoofdstuk 3.6.1. Voor het maaien is dit opgenomen in het "Meerjarenonderhoudsplan maaien 2014 en verder".
In het beleid staat dat het waterschap watergangen (sloten en singels) in stedelijk of bebouwd gebied, waarbij de onderhoudsplicht bij particulieren of bedrijven ligt zelf gaat baggeren en maaien. Nu is het onderhoud versnipperd en kost de handhaving op de uitvoering van het onderhoud veel tijd en geld. Door het onderhoud over te nemen wordt het onderhoud van watergangen uniformer, goedkoper, zijn er minder administratieve lasten en neemt de kwaliteit van het werk toe. Het waterschap heeft veel ervaring met baggeren en kan goed inschatten hoe het baggerwerk op specifieke locaties het beste uitgevoerd kan worden.

Waarom pas in 2014, en niet al in 2013?  

De voorbereidingen die nodig zijn voor het baggerwerk kosten ongeveer 2 jaar. In 2012 is begonnen met de voorbereidingen van de overname van overige particuliere watergangen (sloten en singels) in het stedelijk gebied. Daarom wordt de overname van het onderhoud van de overige particuliere watergangen in de stedelijke gebieden pas in 2014 meegenomen.

Wanneer krijg ik een vergoeding voor het ontvangen van bagger?  

Als u grote hoeveelheden bagger ontvangt, krijgt u daarvoor een vergoeding. Meer informatie over de vergoeding is te vinden in de folder 'meerjaren baggerplan'.

Wanneer worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd?  

In principe kan het baggerwerk het gehele jaar worden uitgevoerd, maar bij voorkeur in de periode van september tot maart.

Wanneer wordt mijn sloot gebaggerd?  

Dit is te zien op de kaart 'buitengewoon onderhoud'. Deze is te vinden op de pagina over baggeren.

Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in?  

Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan. De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van (alleen) de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed. Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie (in m3 per strekkende meter watergang) in minder gebracht. Het verschil hiertussen wordt vergoed.

Zie ook:

WSHD_2013_baggeren_op_de_schop (300 kB)

Wat is baggerspecie?  
Bij baggerwerkzaamheden wordt baggerspecie uit het water gehaald. Baggerspecie is een combinatie van uitgevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Wanneer baggerspecie droogt kan het benut worden als grond voor bijv. aanvullingen of verhogingen.
Wat is overhangend hout?  

Struiken en bomen die over de sloot heen hangen. Deze moeten verwijderd worden door de eigenaar van het perceel, voor 1 september van het jaar van uitvoering van het baggerwerk. Het is van belang dat dit hout verwijderd is voor de uitvoering van het werk, zodat de machines de watergang goed kunnen bereiken.

Wat te doen bij schade als gevolg van het baggeren?  

Als er tijdens de uitvoering van het baggeren of maaien schade ontstaat aan uw eigendommen, meld het dan direct bij de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Komt u er niet uit met de aannemer, neem dan contact op met het waterschapsloket.

Welke sloten en singels worden bemonsterd?  

Alle verdachte locaties, waar mogelijk verontreiniging verwacht wordt, worden bemonsterd. De verdachte locaties worden geïnventariseerd op basis van gebiedskennis van de medewerkers van Hollandse Delta, bekende bronnen van verontreiniging en historische gegevens.

Welke watergangen (sloten en singels) neemt het waterschap over?  
De watergangen in het stedelijk gebied (bebouwde kom) waarvan de onderhoudsplicht nu vaak bij particulieren of bedrijven ligt.
Wie betaalt het (bagger) onderhoud?  
Waterschap Hollandse Delta betaalt de kosten van het baggeronderhoud. De kosten worden gedekt door de watersysteemheffing die onderdeel uitmaakt van de waterschapsbelastingen. Door het onderhoud over te nemen is WSHD uiteindelijk goedkoper uit omdat (administratieve) kosten voor handhaving en toezicht grotendeels wegvallen.

Maaien

Hoe vaak moet er worden gemaaid?  

In principe wordt het maaiwerk in het stedelijke gebied één keer per jaar uitgevoerd. Op sommige locaties wordt vaker gemaaid als dit nodig is voor de aan- en afvoer, ecologie of beleving van het water.

Hoe wordt het maaiwerk uitgevoerd?  

Het maaiwerk wordt vanaf de kant uitgevoerd met een maaikorf. Soms wordt het maaiwerk varend uitgevoerd, afhankelijk van de situatie. Indien de sloot niet bereikbaar is voor materieel wordt het maaiwerk handmatig uitgevoerd. De voorkeur van het waterschap gaat uit naar het machinaal onderhoud vanaf de kant, omdat dit de meest efficiënte vorm van onderhoud is.

Waar wordt het maaisel verwerkt?  

Het waterschap zorgt voor de afzet van maaisel dat vrijkomt bij percelen waar fysieke obstakels aanwezig zijn, die berging van maaisel in de weg staan. Het maaisel wordt dan op het vrijliggende perceel (aan de andere zijde van de watergang) geborgen. Bij fysieke obstakels aan beide zijden van de watergang wordt het maaisel afgevoerd naar een andere locatie of een verwerkingslocatie (bijv. composteerbedrijf).

Waarom moet er gemaaid worden?  

Het maaien van het profiel van de watergang (sloot of singel) is van belang voor het instandhouden van de aan- en afvoer functie van de watergang. Dit voorkomt wateroverlast. Daarnaast komt het maaionderhoud ten goede aan de kwaliteit van het water; als een watergang dichtgroeit kan er een gebrek aan zuurstof ontstaan wat nadelig is voor het dier- en plantleven in de watergang.
Incidenteel kan maaionderhoud nodig zijn voor het verwijderen van kroos, plaagsoorten of exoten. Ook wordt maaionderhoud soms uitgevoerd om zicht op het water te houden.
Exoten zijn soorten (water)planten die van nature niet in de watergang voor horen te komen.

Wanneer neemt het waterschap contact met mij op over het baggeren en maaien?  

Voor de start van de uitvoering wordt met u contact opgenomen. Afhankelijk van de gemeente waar u woont, verloopt het contact via he waterschap of de gemeente.

Wanneer wordt het maaiwerk uitgevoerd?  

Het maaien van het profiel van de watergang (sloot of singel) wordt in principe in het najaar uitgevoerd, tussen 15 augustus en 30 november. In sommige situaties kan het nodig zijn om ook in het voorjaar of de zomer maaiwerk uit te voeren.

Wat wordt er gemaaid?  

Het natte profiel van de watergang (sloot of singel) wordt gemaaid tot aan 30 cm boven de waterlijn. De taluds van de watergangen (schuine deel naar de sloot) wordt dus niet gemaaid door het waterschap. Het maaiwerk wordt zo uitgevoerd dat het talud niet beschadigd wordt en de vegetatie op de oever de gespaard blijft. Verdere uitgangspunten en illustraties over het maaiwerk zijn te vinden in het meerjarenonderhoudsplan maaien, paragraaf 6.2.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het droge talud?  
Het onderhoud van het droge talud (de oever boven de waterlijn) blijft bij de eigenaar/gebruiker. De eigenaar/gebruiker kan het onderhoud hierdoor afstemmen op het onderhoud van het aanliggende perceel/de eigen tuin.
Wie voert het maaiwerk uit in de toekomst?  

Op 7 mei 2013 is beleid vastgesteld waarin staat dat Hollandse Delta vanaf 2014 ook het maaiwerk overneemt van particulieren in het stedelijke gebied. De particuliere eigenaren worden hierover geïnformeerd per brief. Tot en met 2013 blijft de aanliggende eigenaar verantwoordelijk voor het jaarlijkse maaiwerk. Het waterschap controleert de uitvoering van het maaiwerk door middel van de schouw.

Schouw

Ik krijg een brief terwijl ik mijn sloot wel heb schoongemaakt, wat is er niet goed?  

Er zijn drie mogelijke redenen dat u een brief heeft gekregen:

 1. De sloot is schoongemaakt tussen de datum van schouwen (1 december 2011) en het verzenden van de brief (januari 2012).
 2. U denkt dat uw sloot schoon is,  maar na schouwen is gebleken dat de werkzaamheden niet voldoende of juist zijn uitgevoerd.
 3. Er is een verkeerd perceel aangeschreven. Kadastrale gegevens zijn niet altijd actueel. Het kan voorkomen dat er door bijvoorbeeld verhuizing of verandering van eigenaar een verkeerd adres wordt aangeschreven. We verzoeken u hierover contact op te nemen met het waterschap.
Ik wist niet dat ik de sloot moest schoonmaken  

Het onderhoud van dijk-, weg- en spoor sloten ligt bij de beheerders. Dat zijn meestal de gemeente, de provincie, het Rijk, de spoorwegbeheerder of het waterschap zelf. Het onderhoud van de overige watergangen is een taak van de aanliggende perceeleigenaren (of pachters of gebruikers). Een perceeleigenaar moet de tussen sloten, scheidingsloten en droge sloten onderhouden. Ieder voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt. De juiste maten staan in de legger.

Wat gebeurt er als mijn sloot niet in het schouwvak 2014 valt, maar later?  
Hollandse Delta neemt vanaf 2014 het onderhoud over van sloten en singels binnen de bebouwde komt die in het bezit zijn van particulieren en bedrijven. Het waterschap informeert u tijdig.
Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in?  

Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan. De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van (alleen) de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed. Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie (in m3 per strekkende meter watergang) in minder gebracht. Het verschil hiertussen wordt vergoed.

Zie ook:

WSHD_2013_baggeren_op_de_schop (300 kB)

Wat is SVHW?  

SVHW is de afkorting van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. In opdracht van het waterschap regelt SVHW de heffing en inning van de waterschapsaanslagen.

Het SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie (een zg. gemeenschappelijke regeling) en voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit:

 • de heffing en invordering van lokale belastingen;

 • de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ);

 • de administratie van vastgoedgegevens;

 • het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;

 • de uitvoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)

Het SVHW is gehuisvest aan de Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal. Het postadres is Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Wat is buitengewoon onderhoud aan watergangen?  

Het buitengewoon onderhoud bestaat uit het op de juiste diepte en breedte houden van de watergang. Dit gebeurt door de watergang te baggeren. In de legger staan de juiste maten beschreven van elke watergang in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta.

Wat is gewoon onderhoud aan watergangen?  
Het gewoon onderhoud bestaat uit het verwijderen van alle voorwerpen en planten die de doorstroming van het water belemmeren. Het gaat daarbij om onder meer riet, begroeiing en grof vuil.
Wat zijn de kosten als het waterschap de sloot schoonmaakt?  

Het is nog niet te voorspellen wat de kosten zullen zijn.

Dit is afhankelijk is van:

 • de locatie,
 • de aannemer die wordt  ingeschakeld; 
 • Op welke manier het onderhoud wordt uitgevoerd (machinaal of handmatig).

Als het waterschap het onderhoud uitvoert komen er in ieder geval kosten voor toezicht bij, wat altijd duurder is dan een reguliere aannemer.

Wordt de schouw nu nog uitgevoerd/hoe vindt er controle plaats op het werk?  
De toezichthouders van het waterschap controleren na uitvoering de kwaliteit van het werk van de aannemer.

Meldingen en klachten

Ik heb een (muskus)rat gezien, waar kan ik dat melden?  
 1. Hollandse Delta bestrijdt bruine ratten. Deze dieren graven holen in en bij dijken en oeverkanten. Daarmee tasten zij de veiligheid van de dijken aan en beschadigen zij de oevers.

 

Muskus- en beverratten

De afdelingMuskusrattenbeheer van de samenwerkende waterschappen pakt de muskusrat en de beverrat aan.

 

Bruine ratten

Goeree- Overflakkee 

Bruine ratten kunt u melden bij het waterschapsloket via 0900-2005 005 of via het contactformulier

Hoeksche Waard

Bruine ratten kunt u melden bij de Regionale Afvalstoffendienst (RAD), telefoon: 0186 - 572586

Voor rattenmeldingen in de overige delen van het gebied, kunt u terecht bij uw eigen gemeente.

 

Regels voor de bestrijding van bruine ratten

Het waterschap bestrijdt namens de gemeente Goeree-Overflakkee bruine ratten bij particulieren op het eiland.

In principe is alleen bestrijding in gebouwen toegestaan. De eigenaar/gebruiker moet de buitenlocatie dusdanig schoonmaken en schoonhouden, dat de omgeving niet meer aantrekkelijk is voor ratten.

Dit houdt in dat er geen voedselbronnen en nestelgelegenheden aanwezig zijn. Vervolgens moet de eigenaar/gebruiker de bestrijding met klemmen uitvoeren.

 

Ik heb een vraag, idee of klacht, waar kan ik terecht?  

Waterschap Hollandse Delta ontvangt graag uw reactie. Wanneer u suggesties wilt doen of een klacht heeft dan kunt u terecht bij het Waterschapsloket. Dit kan telefonisch op 0900-2005005 of met het contactformulier.

Responsetijd

Het waterschapsloket bevestigt dat uw vraag ontvangen is en geeft uw vraag door aan de juiste ambtenaar binnen Hollandse Delta, zodat u het juiste inhoudelijke antwoord terug krijgt. Hollandse Delta streeft ernaar zo spoedig mogelijk antwoord te geven, waarbij twee weken het maximum is. Voor complexe vragen antwoordt Hollandse Delta binnen de wettelijke zes weken, maar dan ontvangt u alsnog in de eerste week een ontvangstbevestiging.

Spoedreactie

Is uw vraag of melding spoedeisend, dan zorgt het waterschapsloket voor een spoedreactie. Uw vraag of melding is spoedeisend wanneer:

 • Er een acuut gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid van mensen, dieren of (water)planten.
 • Er mogelijkheid bestaat voor verspreiding.
 • Er een kans is dat bij langer wachten met de behandeling de verwachtte gevolgen groter worden. 
Waar kan ik dode eenden en andere dode watervogels melden?  

In de zomerperiode kunt u dode eenden en andere dode watervogels melden bij uw gemeente. Het kan zijn dat de vogels het slachtoffer zijn van botulisme. Ook vissen kunnen getroffen worden door deze bactierele infectie die tijdens warm weer tot ontwikkeling komt . In water waar botulisme heerst kunt u het beste geen honden laten zwemmen of kinderen laten spelen. De gemeente zorgt voor verwijdering van de kadavers.

Taken waterschap

Is het waterschap ook verantwoordelijk voor drinkwater?  

Nee, de waterschappen zijn niet verantwoordelijk voor de productie van drinkwater. Hiervoor zorgen de drikwaterbedrijven. In het gebied van waterschap Hollandse Delta is Evides uw drinkwaterleverancier.

Waarom is waterbeheer nodig?  
Zonder waterbeheer zou Nederland voor een groot deel onbewoonbaar zijn. In feite zorgen waterschappen voor de fysieke bewoonbaarheid van Nederland. Meer dan vijftig procent van Nederland ligt bijvoorbeeld onder de zeespiegel. En ook zouden de grote rivieren delen van Nederland onder water zetten zonder gericht waterbeheer.
Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in?  

Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan. De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van (alleen) de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed. Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie (in m3 per strekkende meter watergang) in minder gebracht. Het verschil hiertussen wordt vergoed.

Zie ook:

WSHD_2013_baggeren_op_de_schop (300 kB)

Wie zijn er bij het dijkversterkingsprogramma betrokken?  

Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland zijn nauw betrokken bij het dijkversterkingsprogramma. In de onderstaande tabellen kunt u zien welke rol beide organisaties bij alle dijkversterkingen hebben.

Rollen betrokken organisaties
 Organisatie  Rol
Waterschap Hollandse Delta initiatiefnemer dijkversterkingsprojecten
Rijkswaterstaat subsidieverlener dijkversterkingsprojecten
Provincie Zuid-Holland toezichthouder dijkversterkingsprojecten
Zijn meer overheidsorganisaties betrokken bij het waterbeheer?  

Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen, elk heeft zijn eigen taak. De uitoefening ervan gebeurt in nauwe samenwerking, omdat veel van de activiteiten die bij verschillende overheden zijn ondergebracht, nauw met elkaar samenhangen.

Belasting

Waar kan ik terecht met vragen over de waterschapsbelasting?  

Heeft u vragen over uw aanslag, betaling of tarieven? Ga dan naar de website van het belastingkantoor SVHW. Dit is de uitvoerende organisatie voor belastingen van waterschap Hollandse Delta. U kunt ook bellen naar:

 • 0800-0200 873 (gratis)

Door met DigiD in te loggen op de website van SVHW (www.svhw.nl) kan iedereen zijn persoonlijke aanslag digitaal bekijken en online makkelijk en snel belastingzaken regelen. Door de komst van één Europese betaalmarkt - de overgang naar IBAN - zit er vanaf 2014 geen acceptgiro meer bij de aanslagen. Betalen kan via automatische incasso (gespreide betaling mogelijk), internetbankieren of een overschrijvingsformulier via de bank.

Wie betaalt het (bagger) onderhoud?  
Waterschap Hollandse Delta betaalt de kosten van het baggeronderhoud. De kosten worden gedekt door de watersysteemheffing die onderdeel uitmaakt van de waterschapsbelastingen. Door het onderhoud over te nemen is WSHD uiteindelijk goedkoper uit omdat (administratieve) kosten voor handhaving en toezicht grotendeels wegvallen.

Openingstijden

Wat zijn de openingstijden van de Voornse Sluis en de Zoetwaterkanaalbrug?  

De openingstijden van de Voornse Sluis en de Zoetwaterkanaalbrug vindt u hier:

Bedieningstijden Voornse Sluis en Zoetwaterkanaalbrug (Voedingsbrug)

Bedieningstijden andere sluizen:

Bedieningstijden sluis Strijensas

Wat zijn de openingstijden van het waterschap?  
Contactinformatie en openingstijden

van waterschap Hollandse Delta.

Gladheidsbestrijding

Stopt het waterschap met strooien bij lage temperaturen?  

Hollandse Delta blijft strooien zolang dat nodig is. Bij wegdektemperaturen beneden de -7 à -8 graden werkt het zout nagenoeg helemaal niet. Het blijven strooien heeft op dat moment geen effect meer. Bovendien wordt het zout niet goed ingereden als er minder verkeer op de weg is. Het blijven strooien heeft hierdoor minder effect. Ondanks het strooien kan er dus sprake zijn van verraderlijke gladheid. Hollandse Delta vraagt de weggebruiker alert te zijn en voorzichtig te rijden.

Waarom strooit het waterschap 'nat'?  

Door het zout, vlak voordat het op de weg wordt gestrooid, nat te maken met een zoutoplossing blijft het zout beter op de weg liggen. Hierdoor verwaait het ook veel minder, kan nauwkeuriger worden gestrooid. Door nat te strooien besparen we op kosten en wordt het milieu minder belast.

Wanneer gaat het waterschap strooien?  

Rijkswaterstaat krijgt een automatische melding via sensoren langs de rijkswegen. Wanneer de strooiploegen van Rijkswaterstaat op pad gaan, wordt ook het waterschap ingelicht. Op dat moment gaat Hollandse Delta de waterschapswegen strooien.

Wat voor strooimethode gebruikt Hollandse Delta?  

Hollandse Delta strooit preventief met nat zout. Voordat we verwachten dat het glad gaat worden, wordt er gestrooid. Het waterschap robeert op die manier het ontstaan van gladheid bij winterse omstandigheden zo veel mogelijk te voorkomen. Bij veel sneeuw of ijzel is alleen een strooiactie vooraf niet voldoende. Afhankelijk van de situatie moet er vaker gestrooid worden, of bij hevige sneeuwval in korte tijd met sneeuwschuivers gewerkt worden.

Actuele strooiroutes per regio

Welke wegen strooit het waterschap?  

Hollandse Delta houdt de doorgaande wegen, routes van het openbaar vervoer routes en fietsschoolroutes berijdbaar. Deze routes komen het eerst aan de beurt. Wegen die nauwelijks worden gebruikt of wegen waarvan het gebruik niet noodzakelijk is, zijn niet in het strooischema opgenomen. Het waterschap strooit geen toeristische fietspaden. Voor elke regio is een actueel strooischema.

Brielse Meer

Hoe groot mag mijn snelle motorboot zijn?  

Een snelle motorboot mag, in het kader van oeverbescherming, niet langer zijn dan 7,2 m of 24 ft.

Hoe kunnen nabestaanden een account verwijderen?  

Hiervoor moet u contact opnemen met het waterschap op telefoonnummer 088 9743400.

Hoe snel mag ik varen op het Brielse Meer?  

Voor pleziervaartuigen geldt een maximumsnelheid van 12 km/uur. Op het Brielse Meer zijn twee zones aangewezen waar u slechts 6 km/uur mag varen. Borden geven deze zones aan, zie overzichtskaart.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten en kan niet meer inloggen. Wat moet ik doen?  

Als u naar de inlogpagina gaat, dan kunt u boven het veld waarin u uw wachtwoord invoert klikken op de link 'Wachtwoord vergeten'. U wordt dan doorverwezen naar een pagina waar u het e-mailadres kunt invullen waarmee u bent geregistreerd. U krijgt vervolgens binnen enkele minuten een e-mail toegestuurd met een wachtwoord reset link. Controleer ook of de e-mail in uw map ongewenste e-mail / spam terecht is gekomen. U kunt na klikken op de link uw nieuwe wachtwoord invoeren.

 

Ik heb een andere boot aangeschaft, kan ik mijn eerder aangeschafte ontheffingen overzetten?  

U kunt het beste uw reeds aangevraagde ontheffingen annuleren, de ontheffingen komen dan weer vrij. U kunt vervolgens de nieuwe boot toevoegen aan uw account en voor uw nieuwe boot opnieuw de snelvaarontheffingen aanvragen.

Ik heb een ontheffing aangevraagd, maar ga toch niet varen. Wat doe ik met deze ontheffing?  

Om iedereen de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van de hoeveelheid ontheffingen kunt wordt het op prijs gesteld als u uw ontheffing annuleert. Dit kunt u doen door in te loggen, naar de ontheffing door te klikken en op de knop 'Snelvaarontheffing annuleren' te drukken. 

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen na registreren?  

Controleer of de e-mail in uw map ongewenste e-mail / spam terecht is gekomen. Controleer of u een correct e-mailadres heeft gebruikt.

 

Ik heb moeite met het aanvragen via de computer, kan ik de ontheffing ook telefonisch of per e-mail aanvragen?  

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt een kennis of familielid vragen u te helpen bij het aanvragen van uw snelvaarontheffingen.

Ik heb na aanvragen geen ontheffing ontvangen in de e-mail  

Controleer of de e-mail in uw map ongewenste e-mail / spam terecht is gekomen. Is dit ook niet het geval dan kunt u contact opnemen met varen@wshd.nl.

Ik heb twee vaartuigen waarmee ik en een vriend tegelijk willen varen. Kan ik dit aanvragen binnen 1 account?  

Nee, als uw vriend wil varen, dan moet hij zelf een account aanmaken op zijn eigen naam. Hij kan het vaartuig toevoegen met hetzelfde kenteken. Hij dient vervolgens zelf een ontheffing aan te vragen.

Kan ik een (half) jaar ontheffing aanvragen?  

Nee, u moet voor elk weekend dat u wilt gaan snelvaren een ontheffing aanvragen. U kunt voor maximaal 4 weekenden tegelijkertijd een ontheffing aanvragen.

Kan ik mijn snelvaarontheffingen ook via mijn smartphone aanvragen?  

Ja, de website https://snelvaarontheffingen.wshd.nl is ook toegankelijk voor gebruik op smartphone of tablet met internetverbinding.

Kan ik ook een snelvaarontheffing aanvragen voor een waterscooter en/of jetski?  

Waterscooters en jetski’s zijn niet toegestaan op het Brielse Meer. Er wordt dan ook geen
snelvaarontheffing verleend voor waterscooters en jetski’s.

Kan ik voor iemand anders een ontheffing aanvragen?  

U kunt iemand helpen bij de aanvraag van zijn snelvaarontheffingen. Dit dient u wel via een account te doen van de betreffende persoon.

Krijg ik nog een sticker?  

Nee, u krijgt geen sticker meer. Via het registratienummer van uw boot kan de toezichthouder zien of u wel of geen ontheffing heeft.

Mijn boot is langer dan 7,2 m of 24 ft?  

Voor boten langer dan 7,2 m of 24 ft is het niet mogelijk om ontheffing aan te vragen. In het kader van oeverbescherming is een maximum lengte bepaalt.

Moet ik de ontheffing uitprinten?  

Nee, dat is niet nodig.

Moet ik per weekend een ontheffing aanvragen?  

In principe moet u voor elk weekend dat u wilt gaan snelvaren een ontheffing aanvragen, maar dit kunt u wel doen voor maximaal vier weekenden tegelijk.

Moet mijn snelle motorboot geregistreerd staan om in aanmerking te komen voor een ontheffing?  

Ja, ontheffing wordt alleen verleend voor geregistreerde snelle motorboten.

Vanaf welke leeftijd mag ik snelvaren?  

Wettelijk is vastgesteld dat u mag snelvaren vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Voor welke dagen moet ik een ontheffing aanvragen?  

Alleen voor de zater-, zondag en doordeweekse feestdagen tussen 08.00 uur en zonsondergang. Op doordeweekse dagen is het snelvaren namelijk vrijgesteld van de ontheffingplicht.

Wanneer heb ik een snelvaarontheffing nodig?  

Alleen als u op het Brielse Meer sneller wilt varen dan de toegestane maximum snelheid, heeft u een snelvaarontheffing nodig.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een snelvaarontheffing?  

U komt in aanmerking als u 18 jaar of ouder bent, in het bezit bent van een snelle motorboot en minimaal vaarbewijs I bezit.

Wie houdt toezicht?  

Het toezicht op het Brielse Meer ligt bij de Zeehavenpolitie en toezichthouders van waterschap Hollandse Delta.

Zijn er kosten verbonden aan een snelvaarontheffing?  

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Zijn er voorschriften aan een ontheffing verbonden?  

Ja, er zijn voorschriften aan een ontheffing verbonden. Lees deze voor dat u gaat varen eerst grondig door. U vindt de voorschriften in de ontheffing.