Rotterdam

Met de vaststelling van de Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse Afvalwaterketen in juni 2013 geeft deze regio bestuurlijke invulling aan de afspraken die in het Bestuursakkoord Water zijn gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid en kostenbesparing.

De afspraken worden uitgewerkt in het programmaplan dat bij de Bestuurlijke overeenkomst hoort. Het programmaplan beschrijft op zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau acht maatregelen, die de komende twee jaar uitgewerkt worden. Omdat het om structurele besparingen vanaf 2020 gaat, zijn hierbij de lange termijnvisie en het gezamenlijk investeringsprogramma, voortkomend uit optimalisatiestudies, twee belangrijke componenten. Parallel aan bovengenoemde maatregelen loopt een innovatieagenda om, conform de Routekaart voor de afvalwaterketen 2030, in te zetten op energie en grondstoffen.
Het gaat in deze regio om 4 organisaties met voldoende schaalgrootte. Het gaat dan ook niet zozeer om het verminderen van de kwetsbaarheid maar vooral om optimale inzet van kennis en kunde. Dit wordt uitgewerkt in 3 businesscases op operationeel niveau.