Peilbesluiten

Sluizen, stuwen en gemalen regelen de ‘waterhuishouding’ en houden het water in de sloten, singels, grachten en meren in de Hollandse Delta op peil. Bij het op peil houden van het water houdt het waterschap rekening met de belangen van natuur, landbouw, recreatie, bedrijfsleven en de inwoners in het gebied. De in te stellen waterpeilen worden vastgelegd in peilbesluiten.
Peilschaal | © waterschap Hollandse Delta

Wat is een peilbesluit?

Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen van een begrensd gebied, vaak voor één of meerder polders zijn vastgelegd. Het waterschap is wettelijk verplicht voor zijn beheersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een overzicht met in te stellen waterpeilen, een tekstuele toelichting en enkele kaarten.

Het beheersgebied van Hollandse Delta is opgedeeld in meerdere bemalingsgebieden. Bemalingsgebieden kunnen uit meerdere peilgebieden bestaan. Per peilgebied maakt het waterschap een zogenaamde peilafweging. Afhankelijk van de gebruiksfuncties in een gebied en de eisen die het waterschap stelt aan een goed watersysteem wordt afgewogen welk waterpeil het beste compromis vormt. Het bestuur van het waterschap bepaalt uiteindelijk welk waterpeil zal worden ingesteld.

Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende gebied aangaande de te handhaven peilen in de watergangen. Het waterschap heeft een inspanningsverplichting het peilbeheer volgens het peilbesluit uit te voeren.

De peilbesluiten zijn digitaal in pdf formaat beschikbaar op deze site te bekijken of te downloaden.

Kies hieronder een regio:

 

Hoe komt een peilbesluit tot stand?

Informatieavond

Bij het opstellen van een peilbesluit worden belanghebbenden en inwoners tijdens informatieavonden geïnformeerd en betrokken bij de plannen voor een nieuw peilbesluit. Zij kunnen hun wensen en meningen dan kenbaar maken. Deze informatie wordt meegenomen in het opstellen van een ontwerp peilbesluit.

Ontwerp peilbesluit

Een ontwerp peilbesluit wordt vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden. Een ontwerp peilbesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd en hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Het waterschap is verplicht hierop te reageren.

Peilbesluit

Een peilbesluit (het ontwerp peilbesluit, inclusief de beantwoording van de zienswijzen) wordt rechtsgeldig na vaststelling door de Verenigde Vergadering van het waterschap. Dit besluit van de Verenigde Vergadering ligt 6 weken ter inzage. Beroep hiertegen moet worden ingediend bij de Rechtbank, maar alleen door personen en organisaties die al zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp peilbesluit.

Actualiteit

Periodiek toetst het waterschap of de peilbesluiten nog actueel zijn. Onder actueel wordt verstaan dat een peilbesluit is toegesneden op de omstandigheden ter plaatse en de aanwezige functies en belangen. Bij de toetsing wordt onder andere bekeken of er (ruimtelijke) ontwikkelingen hebben plaats gevonden, of de begrenzing van de peilgebieden nog overeenkomt en de waterpeilen volgens het peilbesluit worden beheerd. Een peilbesluit zal worden herzien als uit de toetsing blijkt dat het peilbesluit niet meer actueel is.

Peilbesluiten in herziening

Waterschap Hollandse Delta herziet regelmatig peilbesluiten. Bekijk het overzicht van peilbesluiten in herziening.