Over uw aanslag

Het bestuur van het waterschap stelt de belastingtarieven vast. Dit doen zij ieder jaar aan de hand van de begroting.

Inwoners betalen belasting voor het algemene belang dat zij hebben bij de uitvoering van de waterschapstaken. Deze belangen kunnen verschillen. Daarom is bijvoorbeeld de belastingaanslag van een huurder of een huiseigenaar anders dan die van iemand die landbouwgrond bezit. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingbetaler. De samenstelling van het huishouden, de waarde van het onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol.

De manier waarop het belastingtarief wordt berekend is wettelijk vastgelegd. Allereerst wordt berekend hoeveel geld jaarlijks per taak nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren. Dan worden de kosten verdeeld over de verschillende categorieën belastingbetalers, want de belangen die inwoners hebben bij de uitvoering van de taken van het waterschap verschillen immers. Daarbij maakt het waterschap gebruik van een kostentoerekeningsystematiek die is gebaseerd op de Waterschapswet. Daarnaast zijn er ook nog verschillende eenheden waarmee met de tariefberekening rekening moet worden gehouden. Grondeigenaren betalen bijvoorbeeld watersysteemheffing per hectare en voor eigenaren van huizen en gebouwen geldt weer een percentage van de WOZ-waarde. Tot slot zijn er ook nog verschillende tarieven voor buitendijks en binnendijks wonen. In de begroting staat de hele berekening chronologisch uitgeschreven.

Verschillende soorten waterschapsbelastingen

Het waterschap heeft meerdere taken. Aan elke taak is een aparte belasting verbonden. Welke belastingen u betaalt, is afhankelijk van uw situatie. Bent u eigenaar van grond, gebouwen of natuurterrein of gebruikt u een woon- of bedrijfsruimte?

Zuiveringsheffing

U betaalt de zuiveringsheffing als u bent aangesloten op de riolering. Wij zuiveren dan uw afvalwater. Woont u alleen, dan betaalt u voor één vervuilingseenheid (1 ve). Meerpersoonshuishoudens betalen 3 keer het tarief (3 ve). Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde gezinsgrootte van 3 personen. Ook bedrijven betalen zuiveringsheffing. Hierbij speelt de mate van vervuiling ook een rol bij het van bepalen de hoogte van de aanslag.

Verontreinigingsheffing

Bent u als gebruiker van een woon- en/of bedrijfsruimte niet aangesloten op de riolering, maar loost u direct op oppervlaktewater, dan betaalt u verontreinigingsheffing. Het tarief en de mate van vervuiling bepalen de hoogte van de aanslag.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels op peil. Ook de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen worden hiervan betaald. Bovendien zorgt het waterschap voor een goede waterkwaliteit. ook het beheer en onderhoud van de 776 km dijken, duinen en kades, zodat ze veilig en sterk blijven, wordt uit deze heffing betaald. Idere inwoner heeft baat bij sterke dijken en voldoende schoon water. Daarom betaalt elke inwoner mee aan deze heffing, al betaalt niet iedereen evenveel. De watersysteemheffing bestaat uit 4 onderdelen:

 • Watersysteemheffing gebruikers: 
  Er geldt een vast tarief per huishouden voor zowel huur- als koopwoningen.
 • Watersysteemheffing gebouwd: 
  Er geldt een vast tarief gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand (de WOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld).
 • Watersysteemheffing ongebouwd: 
  Er geldt een vast bedrag per hectare
 • Watersysteemheffing natuur: 
  Er geldt een vast bedrag per hectare. 

Wegenheffing

De wegenheffing is voor de wegen en fietspaden die door het waterschap onderhouden worden. Dit zijn de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Omdat het waterschap de wegen op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en Botlek niet onderhoudt, hoeven de inwoners in deze gebieden deze heffing niet te betalen.

Vragen over uw aanslag via SVHW

SVHW in Klaaswaal verzorgt in opdracht van het waterschap de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen. Op www.svhw.nl staan antwoorden op veel gestelde vragen. Door bij “Mijn SVHW” in te loggen met DigiD kan iedereen zijn persoonlijke aanslag digitaal bekijken en online eenvoudig en snel zijn belastingzaken regelen. Als u liever telefonisch contact heeft, kunt u bellen naar telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.  

Aanvullende informatie

Vragen over het innen van de waterschapsbelasting? Neem dan contact op met belastingkantoor SVHW.