Aanpassen aan klimaatverandering is noodzakelijk

15 maart 2018 Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat kan risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. In september 2017 werd daarom het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ontwikkeld.
Straten lopen onder water door extreme regenbuien. | © Hollandse Delta

Verandering van ons klimaat

Extreme neerslag blijkt nu al duidelijk vaker voor te komen dan in de jaren vijftig. Daarnaast neemt naar verwachting de kans op dergelijke hevige buien toe in de toekomst. Denk bij het effect van extreme neerslag aan de wateroverlast die in de zomer van 2016 vooral het zuiden van het land trof. Tekenend is ook dat de laatste jaren vrijwel allemaal tot de 10 warmste jaren sinds het begin van de metingen behoren, zowel in Nederland als wereldwijd.

Focus van waterschap 

Klimaatverandering is een feit, dat kunnen we niet ontkennen en niet tegenhouden. We weten nog niet hoe snel het gaat en hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Maar we kunnen er wél goed mee omgaan. We kunnen maatregelen treffen of het gebruik van ons gebied aanpassen. Functies zullen misschien ook verschuiven of veranderen. Het waterschap richt zich, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers en bedrijven. Wij hebben klimaatadaptatie hoog op onze agenda staan en zetten ons in om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden en zo veel mogelijk te beperken. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie leest u meer over de focus van alle waterschappen en de aanpak van klimaatverandering samen met gemeenten en de (rijks)overheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Klimaatverandering houdt zich niet aan gemeentegrenzen of regels”, legt Cok Sas, heemraad Financiën en Duurzaamheid uit, “Iedereen krijgt ermee te maken. Klimaatadaptie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen in ons gebied. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak om de effecten van de klimaatverandering beheersbaar te houden. Samen met andere overheden, burgers, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties creëren we met elkaar meerwaarde. Daardoor komt het proces in een stroomversnelling en vinden we betere oplossingen.”

Aan de slag met klimaatadaptatie

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, heeft het waterschap de inspiratiegids ‘Aan de slag met klimaatadaptatie’ samengesteld, vol met voorbeelden hoe om te gaan met klimaatadaptatie.

Bestuurlijke bijeenkomst

Op 24 januari gaven 25 bestuurders van het waterschap, gemeentes en provincie het startsein aan een gezamenlijke aanpak van klimaatadaptatie in Zuid-Holland zuid. Uitgebreid maakten de bestuurders afspraken over de aanpak, ambitie en samenwerking in de komende jaren. Bekijk de afspraken van het bestuur over klimaatadaptatie (in stripvorm).

Stresstest

Alle gemeenten in Nederland moeten een stresstest doen om kwetsbaarheden op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat is afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat in september 2017 is gepresenteerd in Den Haag. Samen met waterschap Hollandse Delta voert elke gemeente in Zuid-Holland-zuid deze test uit, uiterlijk in 2019. Om de kwetsbaarheid in kaart te brengen gebruiken gemeentes en waterschap de stresstest en de klimaatatlas.

Inspiratiegids 'Aan de slag met klimaatadaptatie'