Grond waterschap kopen, huren of pachten

Koop, huur of vestigen zakelijk recht

Indien een perceel grond van het waterschap niet essentieel is voor de primaire taakuitoefening, kan onder voorwaarden tot verkoop worden overgegaan. In een aantal gevallen is verkoop niet aan de orde en kunnen percelen grond worden verhuurd of verpacht. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot het vestigen van een zakelijk recht. Hieronder leest u daar meer over.

Behandelingskosten

Voor behandeling van uw aanvraag brengt waterschap Hollandse Delta kosten in rekening.
De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort aanvraag en gebaseerd op de hoeveelheid manuren die ermee gemoeid is. Hieronder treft u per aanvraag de bijbehorende kosten aan.

Als gedurende de behandeling van de aanvraag wordt afgezien van de koop, huur, pacht of vestiging zakelijk recht worden deze kosten wel in rekening gebracht.
Alle aanvragen na deze publicatie worden in behandeling genomen tegen onderstaande tarieven vanwege lopende behandeltermijnen. Kosten worden achteraf in rekening gebracht. 

Soort aanvraag Behandelkosten

(excl. BTW)

Toelichting
Verkoop  € 595,- De koopsom van de grond wordt vastgesteld op basis van een taxatie, waarin de grondprijs veelal wordt vastgesteld per m². De taxatie komt voor rekening van het waterschap.
Huur- of pacht  € 425,- De huur- of pachtsom wordt vooraf door het waterschap vastgesteld. De tarieven zijn afhankelijk van de courantheid en van het gebruik van de grond. 
Vestiging zakelijk recht  € 425,- De vergoeding wordt vastgesteld via taxatie of op basis van de LTO-Gasunie normen. De keuze voor een taxatie of de LTO-Gasunie normen is afhankelijk van de aard en omvang van de opstal en de courantheid van het perceel.  
(Her)vesting recht van erfpacht  € 595 Recht van erfpacht kan worden gevestigd of hervestigd. Bij (her)vestiging van het recht van erfpacht wordt de (onder)grond getaxeerd en wordt de nieuwe canon berekend aan de hand van de getaxeerde waarde.

Waterschap Hollandse Delta handelt conform het vastgoedbeleid. In het vastgoedbeleid kunt u meer informatie vinden over bovengenoemde mogelijkheden.

Procedure

Na ontvangst van uw aanvraag:

  • controleert het waterschap de volledigheid van de aanvraag;
  • toetst het waterschap de aanvraag;
  • stelt het waterschap de kosten vast;
  • bericht het waterschap u  over het vervolg.

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier invullen.
Voor een spoedige afhandeling verzoeken wij u vriendelijk om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanvraagformulier eigendommen