Adviescommissies

De leden van de Verenigde Vergadering zijn verdeeld in drie adviescommissies met elk een eigen portefeuille.

Moet er over een onderwerp een beslissing worden genomen, dan wordt deze vaak eerst voorbesproken in de betreffende adviescommissie. De commissie geeft dan over het onderwerp advies aan de gehele Verenigde Vergadering in de bestuursvergaderingen. Vaste commissies uit de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta zijn:

Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (commissie Water)

De commissie Water adviseert over beleid op het gebied van waterhuishouding en zuiveren van afvalwater en slibverwerking en afzet, rekening houdend met veranderende milieueisen, technische en technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van integraal waterbeheer en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (commissie WWV)  

De commissie WWV adviseert over algemeen beleid inzake het beheer van de waterkeringen en wegen en de daarbij behorende kunstwerken, alsmede over de uitvoering van beheersplannen en over vergunningverlening.

Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (commissie MBH)

De commissie MBH adviseert over zaken die betrekking hebben op onder andere algemene bestuurlijke en juridische zaken, samenvoegingen, verkiezingen, communicatie, alsmede over algemene beleidszaken op financieel gebied (inclusief begroting en rekening), handhaving en over het centraal laboratorium.

Vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het waterschapshuis te Ridderkerk. De agenda en de bijbehorende stukken zijn vijf dagen voor de vergadering te bezien op de vergaderkalender.

Spreekrecht

Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt, wilt laten horen (spreekrecht), kunt u tijdens de vergadering inspreken. Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken (maximaal zes sprekers per vergadering). U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering, bij voorkeur schriftelijk, een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken.