Water stoort zich niet aan geografische of bestuurlijke grenzen

Door internationaal samen te werken wisselen we kennis en ervaring uit met buitenlandse waterpartners.

In september 2016 heeft de Verenigde Vergadering van het waterschap het Buitenlandbeleid 2016-2019 vastgesteld. Daarin wordt duidelijk dat we:
• De internationale kennisuitwisseling in onze taakuitvoering stimuleren;
• De ontwikkelingen vanuit de Europese Unie volgen;
• Onze activiteiten binnen de focuslanden Ethiopië en Zuid-Afrika structureren in lijn met de Dutch Water Authorities.

Samenwerken met andere waterschappen

Sinds 2014 vormt Dutch Water Authorities het gezamenlijke internationale gezicht van de waterschappen en de Unie van Waterschappen. Als collectief zijn de waterschappen effectiever en hebben een grotere impact bij de kennisuitwisseling en uitvoering van projecten op het gebied van het regionaal waterbeheer.
Kijk voor meer informatie op de website van de Dutch Water Authorities van de Unie van Waterschappen.

Internationale kennisuitwisseling
Naast bijdragen aan internationale congressen en symposia, ontvangt het waterschap ook vele internationale bezoekers om een internationale uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen.
Deze lijn wordt ondersteund door de Dutch Water Autorities en andere organisaties, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Projecten internationale samenwerking
Op basis van de ervaringen met een eerder project in Senegal is bewust gekozen om de projecten voor internationale samenwerking te kiezen in één van de focuslanden van de Unie.
Daarbij is gekozen voor projecten in Ethiopië en Zuid-Afrika. Voor deze projecten geldt, dat water essentieel is voor de ontwikkeling van de economie en de bevolking.

ROSSA project (Ethiopië)

Ethiopie Rossa 04.JPG

ROSSA staat voor Resource Oriented Sanitation Services in Adama. Dit project is opgezet om de sanitatie en hergebruik van het afval voor burgers in Adama te verbeteren. Het waterschap heeft samen met verschillende Nederlandse instanties een structuur met de stad Adama in Ethiopië opgezet voor enkele sanitatieprojecten. Enkele micro-financiering pilots zijn gerealiseerd vanuit inrichting, beheer, financiering en regelgeving. Dit concept wordt nu verder door Adama uitgebouwd.

Awash River Basin Authority / GOWIN (Ethiopië)

Ethiopie Awash river (2).jpg

De governance-structuur van het regionale waterbeheer is van groot belang voor de verdere ontwikkeling. Het waterschap draagt vanuit de kennis en ervaring bij aan de decen-tralisatie vanuit het Ministerie van Water, Irrigatie en Energie in Ethiopië naar de regionale schaal van de Awash River Basin Authority. Het waterschap richt zich o.a. op het onderdeel „GOvernance and Water INtegrity‟ (GOWIN).

Kingfisher (Zuid-Afrika)

Grover dam outlet 2016.JPG

Door het Ministerie van I&M in Nederland en het Department of Water and Sanitation in Zuid-Afrika zijn waterschappen gevraagd om hun expertise in te zetten bij de regionalisering van het waterbeheer via 9 Catchment Management Agencies (CMA’s). Door Dutch Water Authorities is het „Kingfisher‟ programma opgezet, waarbij elke CMA wordt ondersteund door één of twee Nederlandse waterschappen. Het waterschap heeft samen met waterschap Rivierenland een samenwerking opgezet met de Pongola-Umzimkulu CMA in Durban, Kwazulu Natal.