Waterschap in de zomer

Een van de taken van waterschap Hollandse Delta is het zorgen voor een goed waterbeheer. In droge tijden betekent dit dat Hollandse Delta ervoor zorgt dat voldoende water beschikbaar is. Ook wordt ernaar gestreefd om de kwaliteit van het water te handhaven. Deze pagina geeft meer informatie over de maatregelen die een waterschap kan treffen bij perioden van droogte.
Singel in de stad

Waterbeheer:

Zorgen voor voldoende water in de sloten en singels

Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water in sloten en singels staat door water in te laten vanuit de rivieren. Hiermee streeft het waterschap ernaar dat agrariërs waar mogelijk hun gewassen kunnen beregenen en hun vee kan drinken.

Dode vissen en watervogels

Wanneer het droog en warm is, wordt de watertemperatuur hoger en groeien planten en bacteriën sneller. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort in het water. Bovendien is er een grotere kans op botulisme en blauwalg. Botulisme is een dodelijke ziekte - veroorzaakt door een bacterie - voor vissen en watervogels en verspreidt zich sneller wanneer dode watervogels en vissen in het water blijven liggen. Daarom haalt het waterschap dode dieren zo snel mogelijk uit het water om verdere verspreiding tegen te gaan. Naast het opruimen van dode watervogels en vissen zal het waterschap de betreffende sloot of singel doorspoelen met schoon water. Blauwalg kan giftig zijn voor mens en dier. Betreffende sloot of singel zal het waterschap doorspoelen met schoon water. Meer informatie over blauwalg en botulisme.

Zwemmen in buitenwater

In water met blauwalg kan beter niet gezwommen worden. Kijk op de website http://www.zwemwater.nl waar u wel en niet mag zwemmen. U kunt daar ook de ZwemwaterApp downloaden.

Inwoners kunnen ook meehelpen om het water schoon te houden:

  • Voer geen eendjes. Er is in de 's zomer voldoende voedsel aanwezig voor (water)vogels. Het brood dat in het water belandt en niet opgegeten wordt, zorgt ervoor dat er veel voedsel in het water zit, waardoor bacteriën en planten sneller kunnen groeien. 
  • Voer geen vissen, ook dit zorgt voor eutrofiëring (bemesting) van het water. En de afbraak van voedselresten vereist zuurstof, hierdoor is er minder zuurstof beschikbaar voor de vissen en vogels.

Riooloverstorten

Wanneer het langere tijd droog en warm is, is de kans op hevige regenbuien groot. De grond kan deze meestal grote hoeveelheid water niet opnemen en veel water komt dan via de straat in de riolering. Wanneer ook de riolering overvol raakt, zal de riolering overstorten in sloten of singels. Dit in combinatie met het zuurstofarme water kan dat resulteren in dode vissen. Ook hier zal het waterschap dode vissen zo snel mogelijk ruimen en het water doorspoelen met schoon water.

Verzilting

Waterschap Hollandse Delta heeft zoet water nodig om binnen te laten in de wateren. Dit water komt uit de rivieren. Bij droog en warm weer zal de aanvoer van rivierwater verminderen en de rivier door invloed van de zee zouter worden. Zodra het water zouter is dan een bepaald niveau, zal de betreffende inlaat gesloten worden. Tevens kan dan een beperkte beregening of beregeningsverbod ingesteld worden.

Waterkeringen:

Veenkaden

Het waterschap heeft dijken, duinen en kaden in beheer. Allemaal zijn ze bedoeld om het water tegen te houden. In droge tijden komen met name de veenkaden in het nieuws. Deze kunnen door uitdroging en inklinking van het veen minder stabiel worden. In het beheersgebied van Hollandse Delta zijn maar op enkele plaatsen veenkades te vinden, met name langs het Kanaal door Voorne en de Keen en de Boezemvliet. Het waterschap inspecteert deze dijken in tijden van droogte.
Het merendeel van de waterkeringen bestaan uit klei. Deze waterkeringen zijn zeer sterk en kunnen de droogte goed doorstaan

Grasmat en schapen

De grasmat dient als bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater en golfslag. Het waterschap let er op dat de schapen op de dijk bij droogte de wortels van het gras niet helemaal weggrazen.. Als het waterschap dit constateert kan een beweidingverbod voor de dijken worden ingesteld.

Wegen:

Stroefheid van het wegdek

Wegen worden in droge en warme periode extra gecontroleerd op het 'vetslaan' (hierdoor vermindert de stroefheid van het wegdek)door hoge temperaturen in het asfalt. 

Zweten van asfalt

Door opwarming van asfalt kan met name in bochten het asfalt gaan zweten, daardoor kan verhardingsmateriaal meegenomen worden. Het waterschap is hier extra alert op en op gevoelige plaatsen zal zand,schelpengruis of zout gestrooid worden (met name in bochten en op druk bereden wegen). 

Uitzetting van betonwegen

Waterschap Hollandse Delta heeft in haar beheergebied diverse wegen en fietspaden van betonplaten. Door opwarming worden de betonwegen gevoelig voor uitzetting. Er kan op voorhand niets aan worden gedaan, maar het waterschap is er extra alert op zal snel te reageren om verdere schade en hinder te beperken. 

Gladheid

Wanneer oliesporen als gevolg van droogte bij plotselinge bui gladheid veroorzaken, zal het waterschap optreden.

Zuiveren:

  • Perioden van droogte hebben geen invloed op het zuiveren van afvalwater.