Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

Fietser op de Bovenweg in Strijen

Betere verkeersveiligheid voor Bovenweg in Strijen 

Het dagelijks bestuur heeft het Verkeersbesluit Bovenweg in Strijen vastgesteld. Dit betekent dat de weg een fietspad wordt en afgesloten wordt voor doorgaand gemotoriseerde verkeer, incl. vrachtwagens. Alleen bestemmingsverkeer mag nog gebruik maken van de Bovenweg via de toegang aan de Oudendijk. Daarmee wordt de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers, wandelaars op de Bovenweg sterk verbeterd. Het ontwerp-verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen en de ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerp besluit.

Investeren in rioolwaterzuiveringen 

Het dagelijks bestuur stemt in met het investeren van ruim 1,5 miljoen in het vervangen van installatie-onderdelen bij een aantal rioolwaterzuiveringen (rwzi’s).

De investeringen zijn noodzakelijk vanwege het einde van de levensduur van de onderdelen en om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de lozingseisen: 

  • het vervangen van duikschotten, die voorkomen dat vetten en andere materialen in de rivier kunnen stromen, bij de rwzi Spijkenisse en rwzi Dordrecht
  • het vervangen van de roostergoedinstallatie. Deze installatie haalt vuil uit het rioolwater voordat het de zuiveringsinstallatie instroomt bij de rwzi Oud-Beijerland
  • het vervangen van diverse pompen die nodig zijn om het zuiveringsproces op gang te houden bij de rwzi in Hoogvliet en rwzi Dordrecht.

Bovendien wordt er ruim euro 200.000 geïnvesteerd in de renovatie van rioolgemaal Vierpolders. Dit vanwege het einde levensduur van onder andere de pompen, die het rioolwater doorpompen naar de rwzi. Bij de renovatie vergroten we gelijk de capaciteit van de pompen, zodat er met name bij regen meer rioolwater wat vermengd wordt met regenwater afgevoerd kan worden.

Alle voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden op de rwzi’s en het rioolgemaal kunnen nu van start gaan.

Vaststellen projectplan ontwikkelplan Bernisse 

De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen. D&H hebben ingestemd met het projectplan Ontwikkelplan Bernisse. Door uitvoering van de maatregelen verbetert het watersysteem. Tegelijkertijd wordt het landschap opgewaardeerd, de biodiversiteit verhoogt en wordt het Bernissegebied aantrekkelijker voor recreatie. De maatregelen zijn in nauw overleg met inwoners, gemeente en natuurorganisaties samengesteld. De verwachting is dat het waterschap in het najaar met de werkelijke uitvoering kan beginnen. Het projectplan wordt ter inzage gelegd via www.overheid.nl.

Vaststelling percentage voor de berekening erfpachtcanon, retributie (recht van opstal) en depreciatie 

Iedere drie jaar moet het dagelijks bestuur het percentage vaststellen voor de berekening erfpachtcanon, retributie (recht van opstal) en depreciatie voor gronden van het waterschap.

Voor de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022 is ingestemd met:

  • 3% voor de berekening van de erfpachtcanon en retributie. Dit is 1,25% lager dan de vorige periode;
  • 40% voor depreciatie van bebouwde percelen. Dit percentage is gelijk aan de voorgaande periode.

Met dit besluit sluiten de percentages aan bij de markt.


De volgende D&H-vergadering vindt plaats op dinsdag 23 juli 2019.