Het college van dijkgraaf en heemraden nam in de vergadering op dinsdag 9 februari de volgende besluiten:
 

Methodiek peilbesluiten herzien

Het is een van de taken van het waterschap om peilbesluiten vast te stellen. In zo’n peilbesluit staat hoe hoog of hoe laag het water in een bepaalde sloot of rivier moet staan. Nadat het algemeen bestuur de waterhoogtes heeft vastgesteld, gebruiken de medewerkers van het waterschap dat om te bepalen of zij water moeten wegpompen uit de polder of juist extra water moeten inlaten. Het maken van een peilbesluit is geen sinecure en de uitkomsten ervan kunnen grote gevolgen hebben voor de situatie in een gebied. 

Werkwijze herzien

Er is een vaste werkwijze voor, maar die is verouderd en sluit niet altijd aan bij de praktijk. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten de bestaande nota peilbesluiten (uit 2013) te herzien. Daarvoor zijn een aantal kaders opgesteld. Deze kaders worden voorgelegd aan het algemeen bestuur en kunnen nog aangescherpt worden, waarna op 14 april het algemeen bestuur deze kaders definitief vaststelt. Vervolgens kan de nota worden aangepast. De verwachting is dat de herziene nota in 2022 vastgesteld kan worden door het algemeen bestuur. 

Peilschaal bij stuw

Uitbreiding slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk

Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk zorgt voor verwerking van het slib dat bij het schoonmaken van het afvalwater van onder andere de rioolwaterzuivering Dokhaven vrijkomt. De ruimte op Sluisjesdijk is beperkt. Het waterschap wil in het bestaande ventilatiegebouw een tweede verdieping realiseren waar ruimte is voor de controlekamer, voldoende veilige werkplekken, een loket en een wacht- en instructieruimte. Het college stelt hiervoor een bedrag van € 2,75 miljoen beschikbaar.

Voorbereiding VV-waterschapsdag 10 februari

Op woensdag 10 februari komt het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) met de steunfractieleden bij elkaar voor de tweede VV-vergadering in de nieuwe structuur: de BOB-structuur. Daarvoor wordt in de ochtend een (niet-openbaar) beeldvormend overleg gehouden, daarna ’s middags een (openbare) oordeelsvormende vergadering en tot slot ’s avonds de (openbare) besluitvormende vergadering. Tien keer per jaar komen de leden van de Verenigde Vergadering en steunfractielieden op deze manier voortaan op een zo genoemde waterschapsdag bij elkaar. In voorbereiding op de komende vergadering van de VV hebben dijkgraaf en heemraden in hun collegevergadering vandaag de agenda en relevante stukken doorgenomen.

Evaluatie stimuleren en faciliteren ruimtelijke adaptatie

Als waterschap betrekken wij inwoners en ondernemers bij het weerbaar maken van onze omgeving tegen klimaatverandering. In 2020 gaf het waterschap subsidie voor watervriendelijke ideeën van inwoners en stichtingen. Ook gaf het waterschap actief informatie over mogelijke maatregelen. Dit gebeurde via online kanalen, kranten en bijeenkomsten. De reacties waren goed en in grote aantallen. Daarom wil het waterschap ook in 2021 opnieuw subsidie aanbieden. Een ander, nieuw advies is om een netwerk op te bouwen onder bedrijven in ons werkgebied.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 23 februari 2021.