Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 8 oktober de volgende besluiten:

Ontwerp peilbesluit Kilhaven

Het dagelijks bestuur stemt in met het ontwerp peilbesluit Kilhaven. Het peilgebied Kilhaven ligt in het westen van Goeree-Overflakkee. In het peilbesluit is gekozen voor het vastleggen van de peilen, zoals die nu in de praktijk al gehandhaafd worden. Om het peilbeheer nog beter passend voor het gebruik van het gebied in te stellen, wordt het gebied bij Polder West-Nieuwland verdeeld in twee peilvakken. Daarmee krijgen de betreffende gebieden een passend peil.
Het ontwerp peilbesluit wordt ter inzage gelegd via www.overheid.nl.

Klimaatakkoord

Waterschap Hollandse Delta zal instemmen met het Klimaatakkoord dat op 11 oktober bij de Unie van Waterschappen in stemming wordt gebracht. Eind juni 2019 heeft het kabinet het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Ook Hollandse Delta wil op een positieve manier bijdragen. Waterveiligheid en goed waterbeheer staan daarbij voorop. Ook wordt gewerkt aan klimaatneutraal en circulair Grond-Weg-en Waterbouw (GWW) in 2030. Ons streven is om in 2030 met inkopen en aanbesteden 100% circulair te zijn. Om dit mogelijk te maken herziet WSHD dit najaar zijn inkoopbeleid. Werken aan minder CO2-uitstoot gebeurt door uitvoeren van een grondstofstromenanalyse. Als wij weten waar onze grondstoffen vandaan komen en naartoe gaan dan kunnen wij ook stappen zetten om het effect op het milieu te verminderen. 

Gaswassers, ventilatoren en zandsilo’s

Waterschap Hollandse Delta zal in 2020 werkzaamheden verrichten aan de gaswassers en het ventilatiesysteem op het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. De gaswassers en het ventilatiesysteem zorgen voor verse lucht op de installatie en voorkomen geuroverlast. Ook zal het waterschap in 2020 werkzaamheden verrichten aan de zandsilo’s in Dokhaven. In deze rioolwaterzuivering wordt zand dat uit het rioolwater wordt verwijderd, opgeslagen in zandsilo's.

Nota regionale energiestrategieën

D&H besluiten de notitie Regionale Energie Strategieën en de rol van waterschap Hollandse Delta ter kennisname te verzenden aan de VV.

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op donderdag 17 oktober 2019.