Dijkgraaf en heemraden namen in de collegevergadering op dinsdag 8 december de volgende besluiten: 

Mandaten geactualiseerd 

Voor een goede dienstverlening en meer slagvaardigheid is een deel van de bevoegdheden van het algemeen bestuur gedelegeerd aan het college van dijkgraaf en heemraden en een ander deel aan ambtenaren. Een overzicht staat in het mandaatbesluit en het mandaatregister. Het mandaatbesluit wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

Investering in vervanging openbare verlichting 

Het college besluit € 880.000, - beschikbaar te stellen voor de vervanging van openbare verlichting. Er wordt invulling gegeven aan verdere verduurzaming van het waterschap door in de lantaarnpalen de standaard openbare verlichting te vervangen door LED. Het project is eind 2021 klaar. 

Led straatverlichting op de Rotterdamseweg

Initiatiefvoorstel Agendacommissie: nieuw vergadersysteem 

Op basis van goede ervaringen elders wordt in 2021 gestart met een nieuwe vergadersystematiek. Op tien vergaderdagen per jaar worden verschillende bestuurlijke vergaderingen geconcentreerd, voor het eerst op 13 januari 2021. 

Miniconferentie 18 december 

Op 18 december is er een digitale miniconferentie met de leden van de VV en de steunfractieleden over een nieuwe wijze van vergaderen. 


De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 22 december 2020.