Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 7 april de volgende besluiten:

- Vastleggen peilen gebied Kilhaven
- Dijktafelhoogte primaire waterkeringen
- Vervanging Persleiding gemaal Burgen
- Nieuw afvalwaterakkoord zuiveringskring Hoogvliet
- Meer geld voor klimaatsubsidie

Vastleggen peilen gebied Kilhaven

Het dagelijks bestuur stemt in met het peilbesluit Kilhaven. Het peilgebied Kilhaven ligt in het westen van Goeree-Overflakkee. In het peilbesluit is gekozen voor het vastleggen van de peilen, zoals die nu in de praktijk al gehandhaafd worden. Om het peilbeheer nog beter passend voor het gebruik van het gebied in te stellen, wordt het gebied bij Polder West-Nieuwland verdeeld in twee peilvakken. Daarmee krijgen de betreffende functies een passend peil.

Dijktafelhoogte primaire waterkeringen

De nieuwe wettelijke normen voor de veiligheid van de dijken, duinen en kades maken het noodzakelijk dat de minimale hoogte van de waterkeringen, zoals die in de legger is aangegeven, herzien wordt. Deze hoogte wordt de dijktafelhoogte genoemd. Voor het vaststellen van de nieuwe hoogte gaan we uit van het Hydraulisch Belasting Niveau (HBN). Hierbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met toekomstige zeespiegelstijging. Het dagelijks bestuur heeft met de uitgangspunten hiervoor ingestemd, zodat de nieuwe dijktafelhoogtes per dijk kunnen worden berekend en vastgelegd. Hierdoor kunnen vergunningen weer op de juiste basis beoordeeld worden.

Vervanging Persleiding gemaal Burgen

Gemaal Burgen in Rotterdam-IJsselmonde zorgt ervoor dat via een persleiding onder de Slinge het Zuiderpark met water doorgespoeld kan worden. Hierdoor blijft de waterkwaliteit goed. De persleiding is beschadigd en moet vervangen worden. Het dagelijks bestuur stemt in met deze vervanging en het direct uitvoeren van het werk door de gemeente Rotterdam.

Nieuw afvalwaterakkoord zuiveringskring Hoogvliet

In een afvalwaterakkoord leggen waterschap en gemeenten afspraken vast over de hoeveelheid en kwaliteit van het rioolwater wat aankomt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het dagelijks bestuur stemt in met het afvalwaterakkoord voor de zuiveringskring Hoogvliet. Na vaststelling van het akkoord door alle partijen kan tot formele ondertekening worden overgegaan. 

Meer geld voor klimaatsubsidie

Na het succes van de regeling in 2019 en begin 2020 komt er dit jaar nog euro 350.000 extra voor de subsidie Ruimtelijke Adaptatie. Om zo veel mogelijk te bereiken, zullen de voorwaarden voor de regeling aangepast worden. Wat blijft is dat zowel maatschappelijke initiatieven als particulieren die de hun omgeving of tuin aanpassen een aanvraag kunnen indienen. Bovendien komt er ruimte voor initiatieven die zorgen voor het delen en opdoen van kennis.  Het dagelijks bestuur stemt in met deze uitbreiding.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 21 april 2020.