Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 3 december de volgende besluiten genomen:

Voorbeeld van rioolgemaal (ooltgensplaat)

Krediet voor rioolgemaal Achthuizen

Het waterschap past het gemaal Achthuizen aan zodat er aan de afnameverplichting kan voldaan worden. Nu kan het gemaal bij regen de hoeveel rioolwater gecombineerd met regenwater niet/of nauwelijks afvoeren. Daarom worden zowel de pomp als de vuilwaterkelder aangepast. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor euro 245.000 vrij gemaakt.

Krediet voor gaswassers, ventilatoren en zandsilo’s

In 2020 starten de werkzaamheden aan de gaswassers en het ventilatiesysteem van het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. De gaswassers en het ventilatiesysteem zorgen voor verse lucht op de installatie en voorkomen geuroverlast. Ook zal het waterschap in 2020 en 2021 werkzaamheden verrichten aan de zandsilo’s van rioolwaterzuivering Dokhaven. In zandsilo’s wordt zand dat uit het rioolwater wordt verwijderd, tijdelijk opgeslagen. Het krediet voor de werkzaamheden is nu beschikbaar gesteld door het dagelijks bestuur.

Vaststellen Waterbodemkwaliteitskaart Voorne-Putten

De geactualiseerde versie van de waterbodemkwaliteitskaart Voorne-Putten is door D&H vastgesteld. Deze kaart maakt inzichtelijk welke kwaliteit de waterbodem heeft. We hoeven nu dus in de meeste gevallen geen apart onderzoek meer te doen en kunnen daardoor sneller aan de slag met de uitvoering van baggeren en de planning van het baggeren beter afstemmen met de omgeving.

Uitwerking Bestuursprogramma

Tijdens de Verenigde Vergadering (VV) van woensdag 27 november 2019, heeft het college de opdracht gekregen om, in samenspraak met een vertegenwoordiging vanuit de VV, een werkbaar procesvoorstel te maken (met tijdlijn) van een aantal voornemens die zijn opgenomen in het Bestuursprogramma. Dit procesvoorstel wordt op 25 maart voorgelegd aan de VV. Als voorbereiding hierop heeft het college vandaag besloten om in januari 2020 een informatieve VV te organiseren om gezamenlijk afspraken te maken over het procesvoorstel.

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 17 december 2019.