Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) heeft op 29 oktober besloten de volgende onderwerpen ter besluitvorming aan het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) voor te leggen. De volledige agenda en documenten voor de commissies en Verenigde Vergadering in november zijn vanaf 4 november in te zien.

Burap 2: financiële stand van zaken

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt de tweede bestuurlijke rapportage vast (Burap 2). Deze rapportage laat zien hoe ver het werk gevorderd is van de Programmabegroting 2019-2023. De rapportage geeft het beeld per het einde van dit jaar. Ondertussen gaat het werk door. Dit najaar wordt nog gestart met een aantal investeringen zoals voor puntbeluchters, monsterkasten en de vuilwaterkelder Sluisjesdijk.

Kaders invulling wateropgave

Met de klimaatverandering is er meer ruimte nodig om regenwater op te vangen. Afgelopen periode heeft het waterschap op basis van het klimaatscenario ‘WB21’ berekent wat er nodig is tot de periode 2050. Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, wordt aan het algemeen bestuur geadviseerd te kiezen voor de focus en invulling van de wateropgave in landelijk gebied op huidig klimaat en in stedelijk gebied gericht op klimaat 2050.

Evaluatie bestuurlijke kaders ALM-studies rioolwaterzuiveringen

De bestuurlijke kaders van de ALM-studies (ALM is asset lifecycle management) van de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn geëvalueerd. De geactualiseerde versie wordt besproken in de commissie Water van 11 november en vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 27 november.

Toetreden Hollands Noorderkwartier als aandeelhouder HVC

Hollandse Delta is samen met 46 gemeenten en 4 andere waterschappen aandeelhouder van huisvuilcentrale HVC. De Verenigde Vergadering wordt geadviseerd in te stemmen met de toetreding van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als aandeelhouder van HVC en als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling slibverwerking.

Rapportage Sluisjesdijk

Het voorstel Rapportage Sluisjesdijk / inspectiebezoek ISZW gaat ter kennisgeving naar de commissie Water van 11 november en de Verenigde Vergadering van 27 november.

Heroverweging principebesluit overdracht wegentaak

Aan de Verenigde Vergadering wordt voorgesteld het principebesluit van 29 maart 2018 te heroverwegen. Het advies wordt besproken in de commissie WWV van 12 november en de Verenigde Vergadering van 27 november.

Deelname aan bioplastics-onderzoek PHARIO

PHA is een biologisch afbreekbare kunststof die wordt geproduceerd door bacteriën. Deze bacteriën komen ook voor in rioolwaterzuiveringsinstallaties. PHARIO betekent PHA uit RIOolwater. Vijf waterschappen, HVC en Paques gaan samen een vereenvoudigd demonstratieproject ontwikkelen.

Bestuurlijke factsheets 2020

De factsheets bieden bestuurders vroegtijdig een beeld van het werk dat het waterschap in de komende periode wil doen en waarvoor investeringen nodig zijn. De factsheets zijn als aanvullende uitleg bij de programmabegroting 2020 -2024 toegevoegd.

Aanpak investeringsproces

Veranderingen in de maatschappij, ons werk en onze achterliggende processen zorgen ervoor dat het waterschap het anders wil gaan doen. Met de voorgestelde nieuwe werkwijze voor het investeringsproces kan het waterschap sneller en doortastender aan de slag. Zo worden doorlooptijden verkort en is het waterschap flexibeler.

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 5 november 2019.