Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

Veiligheidsmaaien langs wegen
Het dagelijks bestuur heeft gesproken over het maaien langs de wegen voor de veiligheid van de weggebruikers. Er is besloten vooralsnog het bestaande maaibeleid te handhaven. Dat betekent dat een bermstrook van ongeveer 1,5 meter bermen langs wegen meerdere keren per jaar gemaaid worden Deze werkzaamheden passen binnen de CROW-richtlijnen en de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen.

rioolwaterzuiveringsinstallatie

Evaluatie procesverstoring rwzi Hoogvliet
In augustus 2018 was er een procesverstoring bij rwzi Hoogvliet. De calamiteitenorganisatie werd succesvol ingezet om de verstoring op te lossen. Zoals gebruikelijk is na afloop een evaluatie gedaan. De heeft geholpen bij het inzichtelijk maken van de noodzakelijke verbeteringen in de samenwerking met een aantal netwerkpartners. D&H heeft kennis genomen van de evaluatie en opdracht gegeven de aanbevelingen op te pakken.

Vaststellen conceptagenda’s commissies Water, WWV en MBH en VV
Het dagelijks bestuur heeft een aantal voorstellen besproken om door te geleiden aan de commissies. De Verenigde Vergadering neemt op woensdag 25 september een besluit over deze voorstellen.

Het gaat onder andere om de volgende voorstellen:

Resultaten ALM-studie zuiveringskringen Goeree-Overflakkee en Spijkenisse
Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om te besluiten tot instandhouding van de vijf zuiveringskringen op Goeree-Overflakkee en één zuiveringskring in Spijkenisse. Met een uit te werken maatregelenpakket worden de zuiveringskringen weer robuust en toekomstbestendig gemaakt. Hierbij is aandacht voor verduurzamingsmogelijkheden en flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen.

Bijdrage wegreconstructie A29 - N487
Het waterschap werkt, samen met Rijkswaterstaat en de provincie, aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming. Daarom dragen we financieel bij aan de reconstructie van de kruising N487 – afrit A29 en de waterschapswegen ter plaatse bij Numansdorp . De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie. Het algemeen bestuur besluit over de bijdrage.

Eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen
Over de periode 2017-2022 worden 17 dijktrajecten met een totale lengte van 365 kilometer volgens de nieuwe overstromingskans-benadering beoordeeld. Dit veiligheidsoordeel per traject wordt door het bestuur van Hollandse Delta vastgesteld en daarna beoordeeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Versterken van drie regionale waterkeringen
De regionale keringen Boezemvliet (Puttershoek), De Keen (Strijen) en de Boezem van Dirksland (Dirksland) worden weer op orde gebracht. Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden de drie regionale keringen zodanig op sterkte gebracht dat zij blijven voldoen aan de gestelde normen. Wanneer het algemeen bestuur positief besluit, kunnen de voorbereidingen starten. Daarbij hoort ook intensief contact met de omgeving, omdat de werkzaamheden impact zullen hebben op de omgeving.

Toezicht indirecte lozingen
De rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap ondervinden in toenemende mate verstoring van het zuiveringsproces. Daarom wil het waterschap samen met de betrokken andere overheden (o.a. gemeenten en omgevingsdiensten) strakker toezicht houden op de indirecte lozingen via de riolering. Hollandse Delta wil met extra inspanningen hieraan invulling aan geven en komen tot een het gezamenlijk, integraal beheer van indirecte lozingen tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een snelle start en een evaluatie na 4 jaar.

Evaluatie waterschapsverkiezingen 2019
De waterschapsverkiezing zijn rechtmatig verlopen. Met een opkomstpercentage van 46% kunnen ze ook als succesvol worden gekenmerkt. Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de evaluatie en in te stemmen met de aanbevelingen die zijn gedaan, zoals het bij een volgende verkiezing weer een ProDemos-cursus over het waterschap te organiseren.

Kredietaanvraag Kettingruimers 2020 - 2023
In de komende 3 jaar zal waterschap Hollandse Delta de kettingruimers op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven vervangen. De kettingruimers verwijderen slib en zand op de bodem van de bezinktanks. Vervanging van de kettingruimers zal plaatsvinden tegelijkertijd met het regulier onderhoud en wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Tussenrapportage uitvoering routekaart ruimtelijke adaptatieWSHD
Het klimaat verandert en dit zal van invloed zijn op alle waterschapstaken. Hollandse Delta bereidt zich daarom samen met andere partijen voor op een veranderend klimaat. Het algemeen bestuur neemt kennis van de routekaart ruimtelijke adaptatie, die zich richt op het versnellen en intensiveren van de gezamenlijke aanpak voor ruimtelijke adaptatie. Hiermee geeft het waterschap invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hollandse Delta streeft ernaar om nadrukkelijk en integraal de koppeling te leggen met andere doelen van het waterschap zoals de kaderrichtlijn water, de wateropgave en robuust en klimaatbestendig waterbeheer zoals genoemd in het waterbeheerprogramma.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 10 september 2019.