Onze dijken moeten veilig zijn, daarom zijn wij wettelijk verplicht om ze regelmatig te beoordelen en als nodig te versterken. Dit geldt voor de grote dijken (primaire dijken: langs zee en grote rivieren), maar ook voor de kleinere dijken meer landinwaarts (regionale dijken).

Wieldrechtse Zeedijk in Dordrecht

Alle dijken moeten voldoen aan specifieke normen. Wanneer dijken niet aan deze norm voldoen, moeten we in een serie van stappen -verkenning, ontwerp en uitvoering-, maatregelen nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat aan het einde van een vooraf vastgestelde periode alle dijken weer voldoen aan hun specifieke norm.Daarom heeft het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) in de vergadering van 24 september het volgende besloten:

Akkoord te gaan met verzending van een brief aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (via de Unie van Waterschappen) waarin het waterschap toestemming vraagt om specifieke maatregelen voor de versterking van enkele dijkvakken versneld uit te mogen voeren. Het gaat met name om werkzaamheden rond de problematiek van zettingsvloeiing (zand dat onder water in beweging komt waardoor een dijk kan bezwijken). 

Daarnaast heeft het college besloten in te stemmen met het vastleggen van de hydraulische randvoorwaarden (de maatgevende waterstanden) van de boezemkeringen (regionale dijken). Dit is noodzakelijk binnen de toetsingsperiode 2017-2024. Op basis van de resultaten uit de toetsingsperiode wordt eventuele versterking van dijken bepaald.

Het waterschap rapporteert aan de provincie over de regionale keringen, daarom stemt het college ook in met verzending van de begeleidende brief aan de provincie over de hydraulische randvoorwaarden.

Via het landelijke waterveiligheidsportaal is meer te lezen over beoordeling en versterking van de primaire waterkeringen in Nederland: https://waterveiligheidsportaal.nl/#/home

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 8 oktober 2019.